Förtydligande av avsnitt i Elmarknadshandboken

Med anledning ev ett inkommet ärende (Ärende 2012:38) till Elmarknadsutveckling har viss korrigering av texten gjorts i kapitel 7.2.5 sida 132. Elmarknadshandboken kommer att uppdateras enligt nedan vid nästa version:

Möjliga rapporteringsalternativ för enskilda mätvärden från 2013-04-01

I PRODAT- meddelandet meddelar elnätsföretaget hur rapportering av mätvärden kommer att ske. Elnätsföretaget talar om hur anläggningen kommer avräknas, vilken tidslängd mätvärden kommer att ha, om mätarställning kommer skickas och hur ofta mätvärden kommer att rapporteras.

I tabellen och texten nedan beskrivs de olika kombinationerna, vilka uppgifter som ska anges i PRODAT samt när UTILTS ska skickas och vad de ska innehålla.

Månadsmätt – månadsvis schablonavräknad

Fall A: Elnätsföretaget månadsmäter och schablonavräknar anläggningen månadsvis.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställning vid leveransperiods början och slut samt energivolym mellan mätarställningarna.
Rapporteringsfrekvens: Månad
Avräkningsmetod: Månadsvis schablonavräkning
Räkneverkskod i PRODAT: Aktuell kod (ex 101 för ett verk, enkeltariff)
Ingår i förbrukningsprofil: Ja

Denna kombination ska även användas om elnätsföretaget valt att timmäta anläggningen och att endast rapportera mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt energivolym mellan mätarställningarna.

(för anläggningar med huvudsäkring 63A eller mindre)

Timmätt – månadsvis schablonavräknad

Fall B: Elnätsföretaget har valt att timmäta och schablonavräknar anläggningen månadsvis.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna.
Rapporteringsfrekvens: Dag eller månad
Avräkningsmetod: Månadsvis timavräkning samt månadsvis schablonavräkning
Räkneverkskod i PRODAT: 901 (timmätt förbrukning)
Ingår i förbrukningsprofil: Ja

Fall C: Elhandelsföretaget har anmält till elnätsföretaget att anläggningen har ett elprisavtal som kräver timmätning.

Elnätsföretaget timmäter och har valt att månadsvis schablonavräkna anläggningen.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställningar vid leveransperiodens början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna.

Rapporteringsfrekvens: Dag eller månad

Avräkningsmetod: Månadsvis timavräkning samt månadsvis schablonavräkning

Räkneverkskod i PRODAT: 901 (timmätt förbrukning)
Ingår i förbrukningsprofil: Ja

Timmätt – dygnsvis timavräknad

Fall D: Elnätsföretaget timmäter och timavräknar anläggningen dygnsvis men har ett mätsystem som inte möjliggör att mätarställningar kan rapporteras. Elnätsföretaget rapporterar förbrukning per timme.

Rapporteringsfrekvens: Dag

Avräkningsmetod: Dygnsvis timavräkning

Räkneverkskod i PRODAT: -

Ingår i förbrukningsprofil: Nej

Denna kombination kan även användas för de anläggningar där elhandelsföretaget anmält att elprisavtalet kräver timmätning.

Fall E: Elnätsföretaget timmäter och timavräknar anläggningen dygnsvis och har ett mätsystem som möjliggör att mätarställningar rapporteras.

Elnätsföretaget rapporterar mätarställningar vid leveransperiods början och slut samt förbrukningar per timme mellan mätarställningarna.

Rapporteringsfrekvens: Dag

Avräkningsmetod: Daglig timavräkning

Räkneverkskod i PRODAT: 901 (timmätt förbrukning)

Ingår i förbrukningsprofil: Nej

Denna kombination kan även användas för de anläggningar där elhandelsföretaget anmält att elprisavtalet kräver timmätning.

Publicerad: 19 dec 2012