Timmätning för aktiva kunder och förändringar i meddelandehanteringen

Enligt det lagförslag som nu behandlas ska från och med 1 oktober en elanvändare som tecknar ett elprisavtal som förutsätter timmätning få detta utan kostnad.

Det är elhandelsföretaget som meddelar elnätsföretaget att de har ett avtal med elanvändaren som kräver timmätning för en anläggning under schablongränsen. Elnätsföretaget ska utföra ändringen av mätmetoden inom 3 månader från det att anmälan mottagits.

Vid anmälan av leverantörsbyte och inflytt med elprisavtal som förutsätter timmätning kommer följande att gälla:

Vid leverantörsbyte och inflytt görs anmälan om att timmätning krävs i befintliga meddelandet Z03L/LK. Leverantörsbytet bekräftas som vanligt med en Z04L/LK. I meddelandet anger elnätsföretaget den mätmetod och avräkningsmetod som kommer att gälla från leveransstarten.
Om annan mätmetod än tim anges i bekräftelsen på leverantörsbytet eller om mätmetod och/eller avräkningsmetod därefter ändras ska elnätsföretaget senare meddela vilket datum byte av mätmetod och avräkningsmetod kommer att gälla ifrån. Denna information om ändringen sker med dagens befintliga meddelande Z06F, eller om mätarbyte krävs en Z10, på samma sätt som idag.

Vid anmälan under befintlig leverans om elprisavtal som förutsätter timmätning kommer följande att gälla:

Om elhandelsföretaget redan har leveransen till anläggningen görs anmälan om att timmätning krävs i Z09 med nya undertypen F. I Z09F anger elhandelsföretaget önskat datum för start av timmätning.

Om mätmetoden är annan än tim när Z09F tas emot eller om mätmetod och/eller avräkningsmetod ändras ska elnätsföretaget senare meddela vilket datum byte av mätmetod kommer att gälla ifrån. Denna information om ändringen sker med dagens befintliga meddelande Z06F, eller om mätarbyte krävs en Z10, på samma sätt som idag.

Vid avanmälan under befintlig leverans om elprisavtal som inte längre förutsätter timmätning kommer följande att gälla:

Om elprisavtalet med elanvändaren förändras så att timmätning inte längre krävs ska elhandelsföretaget avanmäla behovet av timmätning till elnätsföretaget. Det görs med meddelandet Z09 med nya undertypen G. I Z09G anger elhandelsföretaget det datum som förändringen gäller ifrån.

Elnätsföretaget kan i detta fall välja att behålla timmätningen eller använda andra tillgängliga alternativ. Om mätmetoden och/eller avräkningsmetoden ändras ska elnätsföretaget meddela vilket datum ändringen kommer att gälla ifrån. Denna information om ändringen sker med dagens befintliga meddelande Z06F, eller om mätarbyte krävs en Z10, på samma sätt som idag.

Fram tills förslagen ny avräkningsmetod om månadsvis timavräkning har beslutats och införts väljer elnätsföretaget om dessa timmätta anläggningar ska schablon- eller timavräknas. Beslut om ny avräkningsmetod förväntas tas under hösten 2012.

Om anläggningen schablonavräknas ska elnätsföretaget rapportera månadens samtliga timvärden till elhandelsföretaget senast den femte vardagen efter leveransperioden (dvs månaden) samt mätarställningar vid periodens (månadens) början och slut, på samma sätt som för en månadsmätt schablonavräknad anläggning. Saknas enstaka timmar ska värden för dessa beräknas genom interpolering innan rapportering. Vid leveransstart ska även den periodiserade årsförbrukningen (S02) skickas till elhandelsföretaget. Förbrukningsstatistik baserad på timvärden månadsvis ska också göras tillgänglig för elanvändaren, i första hand rekommenderas att elektroniska media användas.

Om anläggningen timavräknas ska kvalitetssäkring, summering och rapportering ske enligt dagens regler för en timavräknad anläggning. Förbrukningsstatistik baserad på timvärden ska också månadsvis göras tillgänglig för elanvändaren, i första hand bör rekommenderas att elektroniska media användas.

Arbetet med att införa nödvändiga förändringar i mätföreskriften utförs av EI. Elmarknadsutveckling och ETG håller sig informerade om det pågående arbetet för att snarast kunna publicera uppdaterade versioner av Elmarknadshandboken och PRODAT anvisningen giltiga från oktober då lagen börjar gälla.

Information om förändringarna i Elmarknadshandboken hittar du här. Information om Ediel anvisningarna finns på www.ediel.se (nytt fönster).

Publicerad: 14 jun 2012