Skrift om föranmälan vid installation av solceller

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Svensk Solenergi tagit fram ett kortfattat informationsunderlag till installatörer av solcellsanläggningar. I dokumentet redogörs för vilken effekt som ska anges i den föranmälan som görs i samband med inkoppling av en solcellsanläggning till elnätet, eller vid ändring av en befintlig solcellsanläggning.

Vid anslutning av en ny solcellsanläggning till elnätet ska en föranmälan göras till elnätsföretaget för aktuellt nätområde. En föranmälan ska också göras om systemets effekt utökas eller om man byter modell eller fabrikat på växelriktaren.

Växelriktarnas effekt gäller – säkringens storlek viktig

I föranmälan är det växelriktarens/växelriktarnas effekt som ska anges. Solcellspanelernas sammanlagda effekt är i det här sammanhanget inte intressant då den inte avgör hur hög effekt som kan matas in på elnätet.

En installatör ska i föranmälan ange den högsta effekt som solcellsanläggningen kan mata in på elnätet. Om inte växelriktarens effekt har reglerats är det växelriktarens märkeffekt i produktbladet som ska anges. Om systemet har flera växelriktare ska deras effekt summeras. Installatör måste också säkerställa att abonnemangets mätarsäkring är tillräckligt stor. Det görs genom att beräkna den högsta ström som växelriktaren kan producera.

Lagar och regler styr

Det finns flera författningar (lagar, förordningar och föreskrifter) som styr elnätsföretagen samt kunders rättigheter och skyldigheter. Högst upp i regelhierarkin är EU-förordningar som gäller som lag i alla EU-länder. Därefter kommer EU-direktiv som i Sverige bland annat är implementerade genom ellagen. Ellagen är i sin tur detaljerad i förordningar och föreskrifter. Baserat på författningarna har standarder och rekommendationer tagits fram som tolkar regelverket och beskriver hur man ska agera i olika situationer.

ALP, utgiven av Energiföretagen Sverige, är en handbok med en branschrekommendation för hur en anslutning av elproduktion till lågspänningsnätet ska genomföras. De flesta elnätsföretag följer och hänvisar till ALP men då standarder inte är bindande och många regler lämnar utrymme för viss tolkning, kan elnätsföretag göra olika bedömningar i vissa frågor. Vid komplexa anslutningar eller frågeställningar bör man därför alltid rådgöra med berört elnätsföretag för att få deras syn på aktuell anslutning.

Läs skriften om anmälan här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se