Förordningen om nära-nollenergibyggnadskrav offentliggjord

Den 20 december offentliggjordes de ändringar i plan- och byggförordningen som regeringen beslutade om den 8 december vad gäller de så kallade nära-nollenergibyggnadskraven.

Förordningsändringen innehåller i korthet följande bestämmelser som utgör den övergripande svenska definitionen av nära-nollenergibyggnadsbegreppet:

  • En byggnad ska ha en mycket hög energiprestanda (nära-nollenergibyggnad) uttryckt som primärenergi beräknad med en primärenergifaktor per energibärare.
  • Energiprestanda definieras som den mängd levererad energi som behövs för uppvärmning, kylning, ventilation, varmvatten och belysning vid ett normalt bruk av en byggnad, undantaget sådan energi från sol, vind, mark, luft eller vatten som alstras i byggnaden eller på dess tomt.
  • En byggnad ska ha särskilt goda egenskaper när det gäller hushållning med el.
  • En byggnad ska vara utrustad med byggdel bestående av ett eller flera skikt som isolerar det inre av en byggnad från omvärlden så att endast en låg mängd värme kan passera igenom

Förordningskraven träder i kraft den 1 april 2017. Boverket har aviserat att de kommer skicka ut tillämpningsföreskrifter till förordningen på remiss i form av en ändring av Boverkets byggregler, BBR, BEN- samt BED-föreskrifterna den 11 januari till och med den 24 februari 2017. Den 12 januari 2017 bjuder Boverket in till en presentation av de föreslagna ändringarna i Stockholm.

Anmälan kan ske här.

Energiföretagen Sveriges kansli ska nu analysera innebörden av förordningstexterna och den kommande föreskriftsremissen.