Spännande fortsatt väntan på svenska krav på nära-noll-energibyggnader

Regeringen meddelade i ett pressmeddelande den 8 december att den beslutat om en ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden kring nära-nollenergibyggnader enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Beslutet blir offentligt den 20 december. Detta är ett beslut som också påverkar energikraven i Boverkets byggregler.

Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

I pressmeddelandet skriver regeringen att den fastställer vad en nära-nollenergibyggnad är och hur energiprestandan ska beräknas, på ett övergripande plan. Sedan ska Boverket även fortsättningsvis sätta nivåerna för vilken energiprestanda som måste uppfyllas. Boverket ska också ta fram en detaljerad beräkningsmetod.

Alla som ivrigt väntar på beskedet om vad som ska hända i frågan – och med Boverkets byggregler – hålls i spänning lite till. Regeringens beslut finns nämligen inte att läsa utan regeringen skriver att Boverket nu ska ta fram föreskrifter och skicka ut dem på remiss. Föreskrifterna består av två olika delar. Den första delen är de nära-noll-krav som ställs på de byggnader som börjar byggas från och med att föreskrifterna träder i kraft. Den andra delen består av preciserade krav på en nära-noll-energibyggnad år 2021. Dagens regeringsbeslut ska träda i kraft 1 april 2017.

– Beslutet idag kommer att driva på och stödja en fortsatt utveckling för energieffektivisering inom byggbranschen. Det är bra, men jag vill samtidigt passa på att be om ursäkt till byggindustrin för både den förra och den nuvarande regeringens senfärdighet i genomförandet av detta EU-direktiv, eftersom det beslutades 2010 och det kommer ta sju år innan de konkreta svenska reglerna finns färdiga från Boverket, kommenterar bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson, MP, beslutet i pressmeddelandet.

Ta del av hela pressmeddelandet på regeringen.se