Hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer utreds

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Regeringen beslutade den 29 juni att tillsätta en utredning om hinder för energieffektivisering och småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer. En särskild utredare, Lise Nordin, MP, ska identifiera eventuella hinder som hushåll och andra mindre aktörer möter vid energieffektivisering och introduktion av småskalig förnybar elproduktion. Utredaren ska också lämna förslag till hur dessa hinder kan undanröjas.

Utredningsuppdraget avgränsas till mindre kunder, som hushåll och små- och medelstora företag. Den energiintensiva industrin omfattas inte av denna utredning. I direktiven ställs tydliga krav på att beakta samhällsekonomiska och offentligfinansiella konsekvenser. Till särskild utredare har regeringen utsett riksdagsledamoten och Miljöpartiets energipolitiska talesperson, Lise Nordin.

I uppdraget ingår att identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat. I uppdraget ingår däremot inte åtgärder inom de skatteområden där regeringen redan har aviserat eller vidtagit åtgärder med anledning av Energiöverenskommelsen.

- Energiföretagen kommer att följa utredningen och bidra där vi kan. Vi hoppas att utredningen utgår från ett helhetsperspektiv, där man tar hänsyn till hela energisystemet och undviker att skapa särlösningar för olika frågor. Teknik- och aktörsneutralitet är särskilt viktigt och vi ser också gärna förslag om förenklade och tydligare regelverk. framhåller Gunilla Andrée, energisystemanalytiker på Energiföretagen Sverige.

Utredningens fokus ska ligga på mindre aktörer. I uppdraget ingår att göra en bred genomgång av befintliga erfarenheter, såväl nationellt som internationellt.

Uppdraget delas in i två faser:

  • Fas ett: utredningen göra en samlad bedömning av erfarenheter av ekonomiska och andra styrmedel som riktar sig till mindre aktörer och dra slutsatser om vilka styrmedel och marknadsfrämjande åtgärder som är mest effektiva i energi- och effekthänseende. Den ska också belysa kostnadseffektiviteten av dessa förslag relativt andra styrmedel, med hänsyn till såväl ett nationellt som ett nordiskt perspektiv. Hur ett system med vita certifikat skulle kunna utformas ligger också inom utredningens ram, liksom att belysa eventuella hinder som finns för en utökad elektrifiering av transportsektorn.
  • Fas två: om behov finns, ska utredaren lämna förslag till förändringar och förenklingar av nuvarande regelverk samt, om det är samhällsekonomiskt motiverat, lämna förslag till nya styrmedel. 

Samråd och dialog

Utredaren ska särskilt samråda med Energimyndigheten inom dess uppdrag om sektorsstrategier för energieffektivisering, för att undvika dubbelarbete, men uppmanas också att generellt samråda med Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen, Boverket, Naturvårdsverket, och andra relevanta aktörer - som Forum för Smarta elnät, Fossilfritt Sverige m.fl.

Genomförandet av uppdraget ska även ske i dialog med andra relevanta utredningar samt berörda delar av näringslivet, den offentliga sektorn och andra berörda aktörer.

En delredovisning av arbetets första fas ska ske senast den 28 februari 2018. Uppdraget ska redovisas i sin helhet senast den 15 oktober 2018. 

Läs direktivet till utredningen här (länk till regeringens webbplats).

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Stabschef/enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se