Ei:s tillsyn mot Gotlands Elnät AB är avslutad – ingen åtgärd

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I oktober 2017 inledde Energimarknadsinspektionen, Ei, en tillsyn mot Gotlands Elnät AB efter att företaget inte tillåtit att ansluta ny elproduktion i sitt elnät. Tillsynen har avslutats utan åtgärd, men med ett förtydligande om vad som gäller för mikroproduktion.

Gotlands Elnät AB publicerade i september 2017 ett beslut om att inte ansluta ny elproduktion i sitt elnät efter den 31 oktober 2017 och att mikroproduktion ansluts fram till den 30 juni 2018. Anledningen var kapacitetsbrist i nätet och att anslutning av ny produktion skulle kunna ge försämrad leveranskvalitet.

I oktober inledde Ei sin tillsyn för att utreda hur beslutet förhåller sig till de bestämmelser i ellagen som handlar om anslutnings- och överföringsskyldighet.
Kapacitetsbrist är ett godtagbart skäl för att neka anslutning. Enligt rådande omständigheter kan det därför finnas grund för Gotlands Elnät AB att begränsa anslutning av ny produktion.

En bedömning måste dock göras i varje enskilt fall och det måste i så fall komma in ett ärende till Ei där någon begär prövning efter att ha blivit nekad anslutning. Eftersom inget ärende har kommit in till Ei finns ingen anledning att fatta beslut om eventuella åtgärder kring anslutningsskyldighet i det aktuella fallet.

Förtydligande om mikroproduktion

Ei förtydligar samtidigt vad som gäller för mikroproduktion. En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och producerar el med en inmatad effekt på högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon anslutningsavgift om inte mer el matas ut på nätet än vad som används. Att koppla på mikroproduktion på ett redan befintligt abonnemang räknas inte som en ny anslutning. Därför kan inte ett elnätsföretag neka en sådan inkoppling.

Läs hela beslutet här, från Ei:s webbplats

Läs om mikroproduktion på Energiföretagens webbplats