Energiföretagens inspel till arbete med elmarknadshubb

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har nu lämnat synpunkter på Svenska kraftnäts material avseende processer och funktioner i elmarknadshubben som publicerades den 23 maj 2017. Energiföretagen är i stort sett positiva till Svk:s förslag men lyfter fram att det finns några områden som saknas eller bör förtydligas.

Den centrala Elmarknadshubben är tänkt att hantera all information som aktörerna kan tänkas behöva av varandra i en elhandlarcentrisk marknadsmodell. För att den informationshanteringen ska kunna ske på bästa sätt behöver man ingående beskriva ansvar och roller i hubben, de processer och funktioner som hubben ska innehålla samt på vilket sätt informationen ska behandlas (liknande Elmarknadshandboken).

Energiföretagen är i stort positiva till Svk:s arbete med utformningen av processer och funktioner i elmarknadshubben. En central aspekt är att de processer och funktioner som Svk föreslår går hand i hand med det regelverksförslag som lämnats av Energimarknadsinspektionen i rapporten ”En ny modell för elmarknaden”. Med utgångspunkt i detta har Energiföretagen identifierat vissa områden som vi ser saknas, bör ändras eller kräver mer tydlighet i Svk:s modulering av elmarknadshubben.

Ta del av hela Energiföretagen Sveriges skrivelse.

Under hösten 2017 håller Svenska kraftnät dessutom ett antal informationsmöten med syfte att berätta om planerna i projektet och föra dialog med intressenter. Läs mer om detta på Svk:s hemsida.

Också på årets Ediel- och avräkningskonferens presenteras information om elmarknadshubben.