Sista fem rapporterna inom Fjärrsyn publicerade av Energiforsk

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Fjärrsyn, branschforskningsprogrammet för fjärrvärme och fjärrkyla, har presenterat de fem sista rapporterna. Därmed avslutas Fjärrsyn, som samfinansierats av fjärrvärmebranschen och Energimyndigheten. Energiforsks arbete med forskning på dessa områden går nu vidare inom programmet FutureHeat.

Nu finns de sista fem rapporterna från programmet Fjärrsyn publicerade hos Energiforsk. Här följer en kort presentation av rapporternas innehåll med länkning till Energiforsks webbplats för nedladdning:

Strategier för energieffektivisering ur ett fjärrvärmeperspektiv

Projektet använder ett nytt integrerat angreppssätt för att analysera vilka som är de mest kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärderna inom byggnadsbeståndet och inom fjärrvärmesystemet. Resultaten visar bland annat att definitionen av stadens miljömål har stor betydelse för vilka teknikval och investeringar som är kostnadseffektiva.  Enklare teknikåtgärder för energieffektivisering i byggnadsbeståndet är ofta är kostnadseffektiva ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Energieffektiviseringsåtgärder som minskar el- och värmeanvändning då den totala efterfrågan är hög ger fördelar ur ett systemperspektiv. 

Storskalig styrning av fjärrvärme

Kraftvärmeanläggningar gynnas av lägre returtemperaturer i fjärrvärmenätet. Ett sätt att sänka returtemperaturen är att med hjälp av lågtemperaturkunder använda mer av värmen i returledningen. Det kan vara en ny kund eller konvertering av en befintlig kund. Koldioxidutsläppen skulle reduceras med cirka 10 procent om returtemperaturen kunde sänkas till 30 grader i det fjärrvärmenät, drivet av Tekniska Verken i Linköping, som har studerats. Olika investeringar för att reducera samhällets koldioxidutsläpp bör ställas emot varandra.

Framtida fjärrvärmeteknik

Här föreslår forskarna en ny tekniklösning som mer än halverar dagens temperaturnivåer i de svenska fjärrvärmesystemen. Det handlar om att göra tre enkla förändringar av den befintliga tekniken. Den första förändringen är att lägga ett tredje rör i distributionsnätet för att återcirkulera de varmhållningsflöden som behövs i nätet vid de tidpunkter när kunderna inte har behov av värme. Den andra är att sänka framtemperaturen i nätet med ungefär fem grader genom att ha längre värmeväxlare i fjärrvärmecentralerna. Den tredje förändringen är att införa lägenhetscentraler i flerbostadshus för att kunna bereda varmvatten nära slutkunden.

Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät

Här har fältmätningar, laboratorieförsök och teoretiska beräkningar gjorts för:

  • att ta fram ett effektivare fjärrvärmerör med lång livslängd
  • undersöka en icke-förstörande metod för att bestämma statusen på ett rör
  • hitta en modell för att bedöma fjärrvärmerörs livslängd

Resultaten visar bland annat att efter cirka 30 år har fjärrvärmerören i en provanläggning vid Hisings Backa fortfarande goda mekaniska och termiska prestanda. Rörens värmeisolering förändrades med cirka 10 procent och de mekaniska egenskaperna uppfyller kraven enligt SS-EN253.

Regelstyrd energi- och miljövärdering av byggnader

Boverkets föreslagna definition av nära-noll-energi-byggnader gör det möjligt för nya byggnader att få låga primärenergital om de utrustas med bergvärmepump. Om den här systemutformningen införs i byggnader inom fjärrvärmeområden riskerar det att leda till ökade globala koldioxidutsläpp om elen produceras enligt europeisk mix och nordisk residualmix. Dagens regler ger fel signaler för effektivisering inom ett fjärrvärmeområde med kraftvärme. Reglerna styr mot att spara värme i kraftvärmenät och att använda mer el samtidigt som kraftproduktionen, det vill säga produktionen av el, i kraftvärmeverket minskar.

Syntes av resultaten på gång

Arbetet med en slutsyntes av alla resultaten inom Fjärrsynsprogrammet har påbörjats av Energiforsk. En fortsättning av arbetet ska bedrivas inom ett program som Energiforsk döpt till FutureHeat, etapp 1. Det nya programmet är till största del finansierat av deltagande företag, där olika former av deltagande för fjärrvärmeföretagen ska vara möjligt beroende på företagens möjlighet att engagera sig.

Läs tidigare nyhet om Fjärrsyn från början av sommaren