Regeringsbeslut om regler för individuell mätning av värme och varmvatten på lägenhetsnivå

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen beslutade den 1 november om att införa regler för individuell mätning och debitering (IMD) av värme och varmvatten på lägenhetsnivå i flerbostadshus. Ändringarna införs i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader och träder i kraft redan den 1 december 2019.

Energiföretagen Sverige anser - i likhet med vad kund- och fastighetsägarorganisationer sedan längre framfört - att krav på individuell mätning av värme är missriktat och tvärtemot syftet riskerar motverka energieffektivisering i bebyggelsen.

–Det är trots allt bra att regeringen begränsat kraven till en mindre del av flerbostadshusbeståndet, men givet att kostnaderna för IMD värme underskattats i de utredningar som föregått regeringsbeslutet borde tröskelvärdena kunnat ha satts högre, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för styrmedel och energianvändning på Energiföretagen Sverige.

I korthet innebär de nya reglerna följande:

  • Den som äger ett flerbostadshus som har en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 200 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • För den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län gäller dock ett lägre tröskelvärde som motiveras av det kallare klimatet i dessa län som betyder att byggnader med en energiprestanda som, uttryckt som ett primärenergital, överstiger 180 kWh/m2 och år ska installera system för IMD av värme.
  • Den som för egen räkning utför eller låter utföra en ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga installationer för tappvarmvatten ska i samband med ombyggnaden installera system för IMD av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten.
  • Krav på att ha installerat IMD för berörda flerbostadshus träder i kraft den 1 juli 2021.

I förordningen införs också möjligheter till undantag från IMD-kraven:

  • System för IMD av värme eller tappvarmvatten behöver inte installeras om det inte är tekniskt genomförbart eller om åtgärden inte är proportionell i förhållande till de möjliga energibesparingar som skulle kunna uppnås.
  • System för IMD av värme behöver inte heller installeras om andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra lägre primärenergital än de gränsvärden som anges.

Boverket kommer att ge ut närmare föreskrifter som bland annat ska reglera de närmare kriterierna för teknisk genomförbarhet och proportionalitet i förhållande till möjliga energibesparingar och planer för energieffektiviserande åtgärder. Boverket ska också ge tillsynsvägledning till kommunala nämnder om de nya reglerna om energimätning i byggnader, då det åligger kommunerna att utöva tillsyn av att de nya reglerna efterlevs.  

De nya kraven beräknas omfatta uppskattningsvis 14 procent av landets flerbostadshus. Bakgrunden till att kraven införs är EU:s energieffektiviseringsdirektiv (2012/27/EU) där svenska regeringen sedan en längre tid haft en dialog med EU-kommissionen om hur direktivet ska genomföras. I juli i år skickade EU-kommissionen ett så kallat motiverat yttrande om bristande införlivande av EU-direktivets krav kring individuell mätning av värme och ställde krav på att svenska regler införs före årsskiftet.

Förordningsändringen har publicerats i Svensk Författningssamling i SFS 2019:656 och finns att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se