Energiföretagen begär nedsatt elenergiskatt för koldioxidavskiljning

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige lämnade den 7 april in en hemställan hos Finansdepartementet om nedsatt energiskatt på el för koldioxidavskiljning i kraftvärmeverk.

I syfte att bibehålla en hög elverkningsgrad i anläggningar som installerar bio-CCS har Energiföretagen gjort en hemställan hos Finansdepartementet om nedsatt energiskatt på el för koldioxidavskiljning i kraftvärmeverk

Många fjärrvärmeföretag planerar för investeringar i bio-CCS

För närvarande analyserar ett tiotal fjärrvärme­företag möjligheterna att investera i CCS kopplat till biobränsleeldade kraftvärmeverk. Intresset är stort utifrån att regeringen i budgetpropositionen för 2021 föreslog en satsning på avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS). Koldioxidavskiljning och lagring av biogena utsläpp bedöms enligt regeringen kunna spela en viktig roll för att nå det klimatpolitiska målet om nettonollutsläpp till 2045. Den realiserbara potentialen för bio-CCS i Sverige bedöms i betänkandet Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) uppgå till minst 10 miljoner ton biogen koldioxid per år i ett 2045-perspektiv. För fjärrvärmebranschen skapar bio-CCS förutsättningar för att göra branschen som sådan till en kolsänka, i takt med att de sista fossila bränslena under de närmaste åren fasas ut i el- och värmeproduktionen.

Energiföretagen Sverige hemställer om att det införs avdragsrätt ned till minimiskattenivån för energiskatten på el, det vill säga 0,6 öre per kilowattimme, för den el som åtgår för avskiljning av koldioxid i energi- och industrianläggningar i lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

Nedsatt energiskatt på el innebär att kraftvärmeverkens elproduktionskapacitet kan bibehållas

Det finns två olika huvudtekniker – en ångdriven eller en eldriven - som är möjliga att använda för koldioxidavskiljning vid bioenergianläggningar. Om man använder en ångdriven kompressor och ångan tas från ett kraftvärmeverk minskar ångflödet genom kraftvärmeverkets ångturbin, vilket får som konsekvens att möjligheten att producera el minskar. Detta minskar också möjligheten att tillhandahålla för elsystemet viktiga stödtjänster, som svängmassa för frekvenshållning. Nuvarande regler för energiskatten på el innebär att en ångdriven kompressor blir företagsekonomiskt mer gynnsam än en eldriven.

Om en eldriven kompressor används behöver inte kraftvärmeverkets ångturbin konstrueras om. I detta fall hålls alltså kraftvärmeverket som sådant intakt. Detta innebär att kraftvärmeverket kontinuerligt kan producera el med full kapacitet och med optimal verkningsgrad. Det innebär också att i det fall processen för koldioxidavskiljning stängs av görs hela den installerade eleffekten tillgänglig för elsystemet. Detta har ett stort värde för energisystemet eftersom det ger möjlighet att leverera maximalt med el till elnätet under de timmar den nationella eller lokala eleffektsituationen är ansträngd. Detta är särskilt angeläget utifrån den kapacitetsbrist i elöverföringsnäten som i dag finns i flera av våra storstadsregioner och andra expansiva regioner i landet.

Att möjliggöra avdrag för elförbrukningen i avskiljningsprocessen motiveras utöver att ge incitament att använda effektiv teknik också av att inte fördyra processen med koldioxidavskiljning. För att minimera risken för missriktad teknikstyrning, samt även för att öka incitamenten för företagen att investera i bio-CCS, anser vi att all el som används i avskiljningsprocessen bör berättiga till nedsättning av energiskatt. Eftersom berörda fjärrvärmeföretag för närvarande genomför projektering om teknisk utformning av anläggningarna är det angeläget att regeringen kan ge snara besked om ändrade energiskatteregler.

Här kan du läsa hemställan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se