Nya föreskrifter om inspektionskrav för uppvärmningssystem

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Boverket har beslutat om nya föreskrifter om inspektioner av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem som träder i kraft den 1 april 2021.

Krav på inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem infördes genom en ändring i lagen om energideklaration för byggnader i maj 2020 för att uppfylla EU:s reviderade direktiv om byggnaders energiprestanda (EPBD). De nya föreskrifterna införs i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklarationer för byggnader (ändringsföreskriften BED 11) som beslutats efter att en EU-anmälans-process slutförts under februari.

Inspektioner av system med en nominell effekt för uppvärmning eller kylning över 70 kilowatt ska göras i samband med energideklarationer. Inspektioner ska redovisas i energideklarationer sedan maj 2020 utifrån lagen och förordningen om energideklarationer för byggnader. Ändringarna i Boverkets föreskrifter handlar om preciseringar av bestämmelserna i lag och förordning.

Undantag från inspektionskrav preciseras

I Boverkets nya föreskrift preciseras undantag från skyldigheten att inspektera vissa uppvärmnings-och luftkonditioneringssystem. För att ett uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem ska vara undantaget från inspektionsskyldighet ska systemet omfattas av ett avtal om energiprestanda. Av föreskriften framgår bland annat att avtalet ska avse en åtgärd för att förbättra energieffektiviteten som verifieras och övervakas under hela avtalsperioden. Investeringarna i åtgärden i form av arbete, leveranser eller tjänster ska betalas i förhållande till en avtalad nivå av förbättrad energieffektivitet eller annat avtalat kriterium för energiprestanda. Detta betyder att ett energibolags energitjänsteavtal med en fastighetsägare innebär att man som fastighetsägare undantas från inspektionskravet så länge föreskriftens kriterier är uppfyllda.

Bestämning av nominell effekt för uppvärmningssystem tydliggörs

I ett allmänt råd klargörs att i fråga om fjärrvärmeanslutna byggnader ska byggnadens fjärrvärmecentral anses utgöra värmegeneratorn vid tillämpning av 9 § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader.

I föreskriften tydliggörs också att vid bestämning av ett systems nominella effekt vid tillämpning av 8 a § lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader får reduktion göras för användning som inte syftar till att upprätthålla termisk komfort. I allmänt råd anges att användning som inte syftar till att upprätthålla termisk komfort till exempel kan vara uppvärmning av tappvarmvatten.

I allmänna råd anges också olika alternativ för att bestämma nominell effekt. Nominell effekt hos ett uppvärmningssystem eller kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem kan bestämmas utifrån:

  •  information på värmegeneratorns märkplåt,
  • injusteringsprotokoll för systemet,
  • produktdatablad för värmegeneratorn, varvid effekten bestäms för den mest representativa driftsituationen eller
  • leveransstatistik för fjärrvärme, varvid effekten bestäms för dimensionerande vinterutetemperatur, DVUT, beräknad enligt Boverkets byggregler (2011:6).

Nominell effekt hos ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem kan bestämmas utifrån:

  • information på kylmaskinens märkplåt,
  • injusteringsprotokoll för systemet,
  • produktdatablad för kylmaskinen, varvid effekten bestäms för den mest representativa driftsituationen eller
  • leveransstatistik för fjärrkyla.

Uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem i byggnader som inte omfattas av krav på energideklarationer ska också inspekteras om den nominella effekten överstiger 70 kilowatt. Protokoll för detta finns tillgängligt i energideklarationssystemet senast den 1 april 2021. För dessa byggnader ska den första inspektionen vara gjord senast den 31 december 2021.

Närmare information om Boverkets nya föreskrifter samt beskrivning och hjälp med hur inspektioner av uppvärmningssystem ska göras  finns på Boverkets hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se