Covid-19 – Hushållskarantän eller leveransstörningar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

De senaste dagarnas smittspridning har lett till att betydande andelar av driftkritisk personal i vissa energiföretag inte kan komma till jobbet, både på grund av egen smitta och hushållskarantän. Energiföretagen har skrivit till Folkhälsomyndigheten och socialministern för att skyndsamt möjliggöra undantag i vissa fall, och därmed minska risken för samhällsstörningar. Tills vidare finns endast möjligheten för enskilda individer att begära undantag hos smittskyddsläkaren i sin region när man uttömt alla andra möjligheter till bemanning.

Flera medlemsföretag signalerar att de närmat sig kritiskt läge i bemanningen av driften eller avhjälpande underhåll. Vi ser att smittspridningen har lett till en snabb uppgång av sjukfrånvaron de senaste dygnen. Problematiken har också förvärrats av att kritisk personal måste sitta i karantän då närstående är sjuka, så kallad hushållskarantän, även om de är både vaccinerade och symptomfria.

Hemställan skriven om undantag

Var gränsen går för vad som är proportionerliga smittskyddsåtgärder ställt mot risken för störningar i energiförsörjningen med tillhörande potentiell samhällskris är förstås en svår bedömning. Vi har dock inte sett några beslut där samhällskritisk verksamhet utöver hälso- och sjukvården vägts in på ett rimligt sätt.

Energiföretagen har nu efter dialog med MSB, Energimyndigheten och Svenska kraftnät skrivit en hemställan till gd för Folkhälsomyndigheten och till Socialministern i syfte att få till stånd möjligheter till vissa undantag från karantänsregler för driftskritisk personal i samhällsviktig verksamhet utanför hälso- och sjukvården.

Kontakta regionala smittskyddsläkaren 

Det är smittskyddsläkaren i respektive region som idag kan fatta beslut (och eventuella undantag) kring karantän, baserat på Smittskyddslagen och på Folkhälsomyndighetens bestämmelser. Regioner får idag under vissa omständigheter göra undantag från hushållskarantän för personal inom hälso- och sjukvården. Vi menar att fler samhällsviktiga sektorer måste ges möjligheter att få sådana undantag för att kunna undvika allvarliga samhällsstörningar.

Ett energiföretag som bedömer att man närmar sig kritiskt läge kan idag inte begära generella undantag. Det är endast enskilda individer (anställda) som tills vidare kan vända sig till smittskyddsläkaren i sin region, beskriva situationen och begära undantag från karantänsbestämmelser enligt Smittskyddslagens 3 kap 11§ (se Smittskyddslagen här med lagtillägg från juni 2020). Smittskyddsläkaren måste då pröva ärendet skyndsamt, på individnivå.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se