Arbetsgruppen för flexibilitet – AG Flex – sjösatt

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 4 oktober höll Energiföretagen Sverige ett uppstartsmöte för nya arbetsgruppen AG Flex. Gruppen har bildats för att möta behoven av utveckling inom området flexibilitet. Den mest centrala utgångspunkten för detta initiativ går att finna i Elmarknadsdirektivet för EU:s medlemsstater. Arbetsgruppen har efter bildandet bytt namn till AG Flex- och stödtjänster.

I Elmarknadsdirektivet, artikel 31.1 står bland annat: ”Den systemansvarige för distributionssystemet ska säkerställa systemets långsiktiga förmåga att uppfylla rimliga krav på eldistribution, och på affärsmässiga villkor driva, underhålla och utveckla säker, tillförlitlig och effektiv eldistribution inom sitt område, med vederbörlig hänsyn till miljön och energieffektiviteten”.

Den bärande idén är att det finns outnyttjade flexibla resurser i distributionssystemet och att dessa ska kunna handlas upp, användas och organiseras i flexibilitets- och stödtjänster, avhjälpande åtgärder samt systemskyddsåtgärder. På så vis skapas en ”ny och samhällsekonomisk verktygslåda” för driften och utvecklingen av distributionssystemen och överföringssystemet, det vill säga hela kraftsystemet.

Alla elnätsföretag berörs oavsett inblandning i flex

Det finns en stark tro på att flexibla resurser ska kunna skjuta upp eller minska behoven av nätinvesteringar i form av ledningar och andra nätkomponenter. Av den anledningen är regelverken skrivna så att elnätsföretagen blir skyldiga att motivera varför man eventuellt inte använder flexibla resurser eller varför de används i begränsad omfattning.

– Det betyder att alla elnätsföretag faktiskt kommer att jobba med flexibilitetsfrågor på något sätt oavsett om man i slutänden använder flex eller inte. Dessutom blir elnätsföretaget involverat när och om anslutna kunder vill sälja sin flexibilitet på en marknadsplats. Det säger *Per Wikström som ansvarar för elnätsutvecklingsfrågor hos Energiföretagen och som även höll i uppstarten av *AG Flex.

Flera konkreta arbetsuppgifter för gruppen

Den nya gruppen ska täcka ett brett och komplext område. Bland annat ska AG Flex:

  • leverera och förankra ståndpunkter och skriva texter till den kommande nätkoden för flexibitet på EU-nivå.
  • delta som referensgrupp i föreskriftsarbetet som rör flexibilitet och stödtjänster.
  • paketera förankrade flexprodukter för Energimarknadsinspektionens godkännande, till exempel en flexibilitetsprodukt för elnätskapacitet.

Det finns också behov av andra insatser som främjar användning av flexibla resurser. Det handlar till exempel om att rigga marknadsplatser, koordinera mellan marknadsplatser samt precisera behov som rör informationsutbyte mellan aktörer.

”Viktigt och efterlängtat” – ger nya affärsmöjligheter

En av gruppens deltagare, Yvonne Ruwaida som är affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution och jobbat med flexibilitet, kommenterar AG Flex:

–  Flexibilitet ger oss som elnätsföretag nya affärsmöjligheter, framför allt möjligheten att ansluta kunder snabbare. Samtidigt krävs en hel del internt förändringsarbete och mycket samverkan mellan elnätsföretagen. Att kunna arbeta tillsammans i Energiföretagens grupp AG Flex är viktigt och efterlängtat.

* Gruppen AG Flex har sedan uppstart bytt namn till AG Flex- och stödtjänster. Per Wikström har dessutom bytt arbetsplats till Ellevio.