Naturvårdsverket föreslår slopad opt-in av små fjärrvärmeanläggningar i EU ETS

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Naturvårdsverket slutredovisade sitt regeringsuppdrag om att lämna författningsförslag för genomförandet av det reviderade ETS-direktivet den 22 juni. I rapporten lämnas bland annat förslag om att slopa opt-in av ca 300 små fjärrvärmeanläggningar under 20 MW från och med 2026. Ytterligare ca 170 anläggningar där mer än 95 procent av utsläppen härstammar från förbränning av biomassa bedöms uteslutas från och med 2026. 

Advens fjärrvärmeanläggning i Mora.

Naturvårdsverket lämnar förslag till omfattande förordningsförändringar för att genomföra det reviderade ETS-direktivet som i hög grad berör fjärrvärmeanläggningar men också innehåller nya regler för inkludering av sjötransportverksamheter från 2024 och nya regler för flygverksamheter. Flertalet ändringar föreslås börja gälla den 1 januari 2024, men vad gäller bland annat förslaget om slopad opt-in och den så kallade 95 procent-regeln föreslås de träda i kraft 2026.

– Det är rimligt att slopa svensk opt-in av små fjärrvärmeanläggningar, inte minst av administrativa skäl men också för att utsläppen numera är så små från dessa cirka 300 anläggningar och för att underlätta för spillvärmesamarbeten med mindre industrier. Men det är viktigt att förändringarna i ETS1-systemet samordnas med införandet av ETS2-systemet för byggnadsuppvärmning och vägtransporter. En översyn behöver också ske av den svenska koldioxidbeskattningen i syfte att få en sammanhållen och kostnadseffektiv klimatstyrning så att de anläggningar som utesluts ur ETS1-systemet inte drabbas av högre kostnader, kommenterar Erik Thornström, ansvarig för skatter och styrmedel på Energiföretagen Sverige.

Sveriges opt-in av små fjärrvärmeanläggningar under 20 MW föreslås slopas från 2026

Naturvårdsverket föreslår att förbränningsanläggningar under 20 megawatt anslutna till ett fjärrvärmenät över 20 megawatt, de ca 300 så kallade opt-in-anläggningarna, inte längre ska vara tillståndspliktiga från och med den 1 januari 2026. Naturvårdsverket motiverar förslaget om att exkludera anläggningarna med en väsentligt minskad administrativ börda. Förslaget leder inte heller till några betydande negativa konsekvenser för miljön givet att anläggningarna har ett mycket begränsat utsläpp, omkring 50 000 ton CO2/år.

Ca 170 bioenergianläggningar förväntas exkluderas 2026 enligt 95 procent-regeln

Anläggningar vars utsläpp under åren 2019–2023 till mer än 95 procent härstammar från förbränning av biomassa ska enligt förslaget exkluderas under åren 2026–2030. Utifrån rapporterade utsläpp under åren 2019–2022 bedöms att omkring 170 anläggningar kan komma att exkluderas under åren 2026–2030. Ytterligare omkring 100 anläggningar kan komma att exkluderas om opt-in bibehålls.

Tillståndsplikt för nya verksamheter och möjlighet för vissa anläggningar att delta frivilligt

Förslaget innebär flera ändringar av de så kallade verksamhetsbeskrivningarna, som definierar vilka slags verksamheter vid en anläggning som är tillståndspliktiga. Vidare förutsätts inte längre att verksamheterna vid en anläggning ger upphov till utsläpp av växthusgaser för att de ska vara tillståndspliktiga. Detta i enlighet med en ändring som gjorts i ETS-direktivet i syfte att gynna utsläppsfria tekniker genom gratis utsläppsrätter.

Anläggningar som förbränner kommunalt avfall men inte är avfallsenergianläggningar ska enligt förslaget vara tillståndspliktiga men behöver inte överlämna utsläppsrätter. Inga förändringar föreslås med avseende på avfallsenergianläggningar som därmed oförändrat inkluderas fullt ut i EU ETS. Naturvårdsverket föreslår en egen verksamhetsbeskrivning för de tillkommande förbränningsanläggningarna för förbränning av kommunalt avfall för att särskilja dem från avfallsenergianläggningarna, under den nya beskrivningen 1a.

Verksamhetsutövare vars verksamhet vid en anläggning inte längre omfattas av tillståndsplikt ska kunna ansöka om att behålla sitt tillstånd. Detta förutsätter att anläggningen varit tillståndspliktig på grund av att den sammanlagda tillförda effekten överstigit 20 megawatt, och att skälet till att verksamheten inte längre är tillståndspliktig är att anläggningens produktionsprocesser ändrats i syfte att minska utsläppen av växthusgaser från anläggningen.

Full fri tilldelning av utsläppsrätter till anläggningar villkoras

Förslaget innehåller regler om att tilldelningen av gratis utsläppsrätter till en anläggning under tilldelningsperioden 2026–2030 och senare perioder ska minskas med 20 procent om anläggningen inte genomfört rekommendationer som framkommit i en energi­kartläggning enligt 6 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag, eller i en sådan kartläggning som avses i 4 § 2 i den lagen. De närmare detaljreglerna om villkoren kommer fastställas i en delegerad akt från EU-kommissionen. Då det reviderade energieffektiviseringsdirektivet väntas antas först i september väntas inte de nya energikartläggningskraven få effekt för befintliga anläggningar för tilldelningsperioden 2026-2030.

Verksamhetsutövaren för en anläggning som tillhör de 20 % minst utsläppseffektiva anläggningarna inom et produktriktmärke ska upprätta och följa en plan för klimatneutralitet. Tilldelningen ska minskas med 20 procent om planen för klimatneutralitet inte följs, men inte om tilldelningen redan minskats enligt villkoret ovan. Inga svenska fjärrvärmeanläggningar bedöms omfattas av detta krav, men mer definitiv information inväntas från EU-kommissionen om vilka anläggningar som berörs av kravet. EU-kommissionen kommer också att fastställa närmare regler om innehållet i klimatneutralitetsplaner i en delegerad akt.

Naturvårdsverkets rapport i sin helhet finns att läsa här. Klimat- och Näringslivsdepartementet förväntas nu skicka ut rapporten på remiss.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se