Ny rapport med lärdomar från Ukraina för det civila försvaret

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Sverige behöver till exempel förbereda effektiva former för mottagande och distribution av internationellt stöd. Det är en av de rekommendationer som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, lämnat till regeringen den 6 november i en delrapportering av regeringsuppdraget ”Erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina”.

Den 13 juli 2023 gav regeringen MSB i uppdrag att redovisa hur erfarenheter och lärdomar från kriget i Ukraina kan tas tillvara i MSB:s verksamhet och i den fortsatta utvecklingen av det civila försvaret. Detta är en delredovisning, Analysen ska nu fördjupas och slutredovisas i juni 2024.

Några rekommendationer ur rapporten

Sverige behöver förbereda effektiva former för mottagande och distribution av internationellt stöd. Här finns viktiga lärdomar från Ukrainas och Polens arbete med logistiska hubbar och samarbete med civilsamhället.

Ett möjligt scenario är ett kraftigt ökat antal sofistikerade cyberangrepp före ett krigsutbrott, så som skett i Ukraina. Svenska aktörer bör planera för utökade hotbildsscenarier som inkluderar sofistikerade cyberangrepp.

För att minska risken för att räddningspersonal skadas i områden där strider pågår eller förväntas inledas bör räddningstjänsten och Försvarsmakten etablera ett nära samarbete.

För att viktig information inte ska gå förlorad och för att data ska hållas konfidentiella är det viktigt att utreda hur samhällskritiska data bör säkras.

Bildserie med lärdomar åt energibranschen

MSB har sammanställt en bildserie som avslutas med rekommendationer specifikt för el- och energiförsörjningen. Här noteras till exempel:

  • Att ha tillgång till reservdelar och komponenter för att snabbt kunna återställa förstörda infrastrukturkomponenter är centralt för god resiliens. Ett sätt att säkerställa detta är genom god lagerhållning av kritiska komponenter.
  • Ett snabbt återställande av skadad energiinfrastruktur i Ukraina hade inte varit möjlig utan internationellt stöd. Nödvändig utrustning, reservdelar och materiel för reparationer, såväl som resurser för att säkerställa att energisystemet fungerar, kan därför behöva tillföras från utlandet.

Läs om MSB:s nya delrapport och ladda ned den här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se