Lagrådsremiss om anvisade elavtal

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Regeringen beslutade den 9 juni om en lagrådsremiss om anvisade elavtal. Dels föreslås ändringar i innehållet i elhandelsföretagens fakturor, dels ändringar i systemet med anvisat elhandelsföretag. Energiföretagen Sverige har invändningar mot förslaget.

Energiföretagen Sverige har sedan tidigare bland annat invänt mot det förslag som lämnas om att elnätsföretagen ska kontrollera så att villkoren i de anvisade elavtalen är skäliga. Föreningen vänder sig mot att elnätsföretagen ska påföras en roll som närmast är att likna vid en myndighetsutövande funktion. Energiföretagen menar att det dessutom skulle innebära en oönskad sammanblandning mellan reglerad respektive avreglerad verksamhet där den reglerade verksamheten sätter villkoren på en avreglerad marknad. Energiföretagens remissvar avseende den promemoria som ligger till grund för lagrådsremissen går att ta del av här.

Det är inte bara Energiföretagen som varit kritiska till den föreslagna ordningen, utan även andra remissinstanser – till exempel Energimarknadsinspektionen – har haft starka invändningar. Trots detta går regeringen nu fram med förslaget och har bett Lagrådet att yttra sig om det. Energiföretagen har delgett Lagrådet föreningens synpunkter.

Lagrådsremissen finns att läsa här. När Lagrådet yttrat sig ska regeringen ta fram en proposition för beslut i riksdagen.