Import av avfall för energiåtervinning behöver inte påverka materialåtervinning i andra länder

Publicerat av: Eva Rydegran ·

I takt med att vi tar emot mer avfall från andra länder för energiåtervinning i Sverige har frågan fått större uppmärksamhet, inte minst i media. Energiföretagen Sverige, Avfall Sverige, och Stiftelsen IVL har därför låtit undersöka om – och i så fall hur – mottagandet av avfall för energiåtervinning i Sverige påverkar materialåtervinningen i det exporterande landet. Genomförare har varit IVL Svenska Miljöinstitutet.

– Det finns många myter om energiåtervinning ur avfall och vi ville ta reda på om just denna fråga är en myt eller om det finns fakta som stödjer tesen, berättar Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö och hållbarhet samt tillförselfrågor på Energiföretagen Sverige.

– Det vi redan vet är att den så kallade importen av avfall – som egentligen är export av en miljötjänst – i övrigt är både miljö- och klimatmässigt bra. Den minskar avfall på deponi i avsändarlandet och bidrar dessutom till att efterfrågan på el och värme i Sverige kan tillgodoses med konkurrenskraftiga priser. Detta tack vare att vi här har väl utbyggd fjärrvärme och effektiva anläggningar med låg klimatpåverkan, fortsätter hon.

Den nya rapporten är ett värdefullt bidrag till att öka kunskapen om vilken påverkan import av avfall kan ha på materialåtervinning i de länder som avfallet kommer ifrån.

– Vår viktigaste slutsats är att importen inte påverkar viljan att återvinna, eller den faktiska återvinningen. I själva verket kan det vara precis tvärtom, alltså att importen till Sverige stimulerar till ökade insatser för att återvinna mer.

– IVL har även tittat på om importen skulle kunna påverka viljan att sortera och återvinna i Sverige. Slutsatsen är att inget tyder på någon negativ effekt i Sverige. Det stöds bland annat av det faktum att källsorteringen i allmänhet och framför allt utsortering av matavfall fortsätter att öka, säger Raziyeh Khodayari.

 

Rapporten (nr 2016:23 i Avfall Sveriges rapportserie ”Avfallsimport och materialåtervinning”) finns att ladda ner och läsa på Avfall Sveriges webbplats.