Miljöbyggnad 3.0 riskerar öka klimatutsläpp och resursförbrukning

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Sweden Green Building Council har remitterat en reviderad version av miljömärkningen Miljöbyggnad, där Energiföretagen Sverige är en av remissinstanserna. Energiföretagen har tidigare påtalat brister i Miljöbyggnads regelverk och kan konstatera att tyvärr många av bristerna fortfarande finns kvar även i den nya versionen, kallad Miljöbyggnad 3.0.

Enligt Miljöbyggnad är den grundläggande principen att den ska bidra till miljökvalitetsmålen och bidra till ett hållbart samhällsbyggande. Energiföretagen Sverige anser att energiindikatorerna i praktiken inte leder till att bidra till miljökvalitetsmålen. Tvärtom, leder de snarare till ökade utsläpp av växthusgaser från samhället och ökad resursförbrukning, om det genomförs i enlighet med remissversionen.

- Vi tycker att  Miljöbyggnad helt borde låta bli att miljövärdera el och fjärrvärme. Miljöpåverkan från byggnadens energianvändning beror mycket på när under året energin används. Om byggnaden kräver mer energi när effektbehovet är som störst är den negativa påverkan på energisystemet, och därmed miljö och klimat, större än om den har en mer utjämnad användning, säger Raziyeh Khodayari, ansvarig för miljö, hållbarhet och energitillförsel på Energiföretagen Sverige.

I remissvaret föreslår Energiföretagen att Miljöbyggnad 3.0 bör premiera effektiv resursanvändning om man ändå väljer att miljövärdera energin. Om Miljöbyggnad ska miljövärdera el bör man utveckla kriterier som möjliggör att fastighetsägaren kan hjälpa till att kapa bort de fossila effekttopparna i energisystemet. Miljöbyggnad kan då faktiskt spela roll på riktigt eftersom det idag saknas styrmedel inom detta område. (Se Energiföretagen Sveriges detaljerade förslag nedan och i remissvarets bilaga 1.)

- I remissförslaget klassas enbart andel förnybart och därigenom fångas inte resurseffektivitetsdimensionen. Vi har bett Profu analysera remissförslaget och deras analys visar att nuvarande kriterierna i Miljöbyggnad kan resultera i att resurseffektiviteten i fjärrvärmesystemen minskar. Det leder i sin tur till ökad klimatpåverkan. Det är allvarligt och  tvärtemot vad Miljöbyggnad ska uppnå, understryker Raziyeh Khodayari.

Energiföretagen Sveriges synpunkter i korthet:

  • Låt värmeeffektbehovet styra
  • Premiera låga värmeförluster
  • Värna teknikneutrala regler
  • Fokusera på byggnadens klimatskal
  • Premiera smarta system i byggnaden
  • Undvik att miljövärdera el och värme eller se över värderingen av energislag
  • Döp om Indikator 4 till ”Förnybar energi och resurseffektiva system”
  • Bedöm byggnadens samverkansförmåga med avfallssystemet
  • Betrakta industriell restvärme som en resurs  som går till spillo om den inte används.
  • Se över kraven om ursprungsmärkt el

Läs hela i remissvaret Miljöbyggnad 3.0 med bilagor här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se