Energiföretagen kommenterar EU:s transportpaket

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

EU-kommissionen har presenterat ett antal förslag på transportområdet, som del av det så kallade Vinterpaketet som kom för ett år sedan. Energiföretagen Sverige har arbetat aktivt för att ge inspel till arbetet via Eurelectrics arbetsgrupp för e-mobility. Sara Emanuelsson, transportpolitiskt ansvarig på Energiföretagen, kommenterar de nu lagda förslagen.

På tredje dagen av klimatmötet COP23, presenterade EU-kommissionen den andra delen av en uppsättning transportrelaterade förslag som aviserades i Vinterpaketet förra året. De samlade förslagen, det så kallade Clean Mobility Package II, motiveras av EU:s åtagande om minst 40 procent minskade koldioxidutläpp till 2030.

Energiföretagen har genom Eurelectrics arbetsgrupp för E-mobility varit engagerade i de inspel Eurelectric har gjort inför lanseringen av detta paket och kan konstatera att det finns  både mer och mindre positiva inslag i paketet:

- Allmänt sett är ambitionsnivån på utsläppsmålen en besvikelse, säger Sara Emanuelsson, transportpolitiskt ansvarig på Energiföretagen. Kommissionen lägger sig lågt genom att de kopplar förslagen till det 40-procentiga utsläppsmålet för EU som slogs fast före Parisöverenskommelsen, och som därmed är alldeles otillräckligt. Hittills har EU inte vågat öppna diskussionen om nödvändiga ambitionsökningar, givet de motsättningar som finns mellan vissa östeuropeiska länder och övriga EU.

Eurelectric hade velat se ett införande av elbilskvoter, vilket Energiföretagen inte ställt sig bakom då organisationen förordar teknikneutralitet när det gäller lösningarna för transportsektorns omställning. Även kommissionen avfärdar sådana förslag med samma argumentation. Energiföretagen ser dock positivt på att förutsättningarna för offentlig upphandling stärks och att infrastruktur för alternativa drivmedel, inte minst laddinfrastruktur, sätts i fokus.

- Förslagen måste nu analyseras mer i detalj, säger Sara Emanuelsson. Vi ser tyvärr en allmän tendens till att biodrivmedel missgynnas på EU-nivå och här måste vi vara fortsatt vaksamma på att kommissionen verkligen menar allvar med teknikneutraliteten. Alla hållbara lösningar kommer att behövas på kort- och medellång sikt.

- Sammantaget är det är det ändå positivt att kommissionen tar ett samlat grepp om transportsektorn, avslutar Sara Emanuelsson. I Sverige har el- och värmesektorn varit föregångare i omställningen av energisystemet. Våra medlemsföretag kan bidra med lösningar även för omställningen av transportsektorn, men är beroende av ambitiösa och stöttande regelverk både nationellt och på EU-nivå.

De delar av paketetet som är av störst intresse för svenska energiföretag  bedöms vara:  

  • Nya CO2-standarder för personbilar och lätta lastbilar. De genomsnittliga utsläppen från nya bilar måste vara 30% lägre 2030, jämfört med 2021. Det sätts även ett mål på minus 15% till 2025. Om tillverkarna missar målet finns dock inget system med påföljder. Däremot får de tillverkare som säljer minst 30% låg- eller nollutsläppsbilar (hybrid eller batteri/bränslecellsdrivna) fem procents rabatt på den övergripande utsläppsminskningen och behöver därmed bara uppnå 25% minskning av utsläppen.
  • Clean Vehicles Directive; som ska främja fossilfria mobilitetslösningar genom offentlig upphandling och därmed stärka efterfrågan på hållbara lösningar. Här fastlås en definition av miljöfordon och upphandlingsmål, dessutom omfattas även leasade fordon i viss utsträckning.
  • En handlingsplan för transeuropeisk spridning av infrastruktur för alternativa bränslen. Målet är att öka ambitionsnivån i medlemsstaterna, öka investeringarna och acceptansen hos konsumenterna. Bland annat annonseras en förstärkning om 800 miljoner euro från EU-budgeten för detta ändamål, dock med fortsatt starkt fokus på de så kallade TEN-T korridorerna och urbana områden.
  • Batteriinitiativet, som är ett initiativ som syftar till att fordon och mobila lösningar fortsatt kommer att utvecklas inom EU. Bakgrunden är kommissionens  oro för att ännu ett tekniksprång ska gå EU om intet, i likhet med solcellstillverkningen.

Ta del av hela innehållet i Clean Mobility Package II.