Ändra reglerna för energiskatten på el för datahallar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen Sverige, Node Pole och Svenskt Näringsliv hemställer gemensamt om en ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi som innebär att ägaren av en datahall, även om man hyr ut datakapacitet, ska kunna ansöka om återbetalning av energiskatt på el. Hemställan syftar till att undvika de negativa och kostsamma administrativa konsekvenser som uppstått till följd av Skatteverkets ställningstagande i höstas, om att varje enskild hyresgäst i en datahall ska ansöka om återbetalning eller göra avdrag av energiskatt på el.

Skatteverkets ställningstagande om skattskyldighet för energiskatt på el i datahallar

Skatteverket har i ett ställningstagande i september 2018 redovisat sin uppfattning att det är den som förfogar över den utrustning i datahallen som elen förbrukas i, som ska anses förbruka elen vid tillämpningen av lagen om skatt på energi. Skatteverket motiverar ställningstagandet med att det är den som i praktiken förbrukar elen, det vill säga slutförbrukaren, som anses vara stödmottagare enligt Sveriges tillämpning av EU:s statsstödsregler och därmed har rätt till nedsatt energiskatt på el.

Skatteverkets ställningstagande får stora konsekvenser för företag som äger eller opererar datahallar och hyr ut datahallskapacitet till externa kunder, det vill säga datahallar avsedda för så kallad "co-location"-verksamhet. Ställningstagandet innebär, till skillnad från tidigare tillämpning av de aktuella energiskattereglerna, att varje enskild kund eller hyresgäst i en datahall ska ansöka om återbetalning av energiskatt på den el som förbrukas för den hyrda kapaciteten i datahallen i stället för ägaren av datahallen.

Detta blir administrativt betungande och i praktiken saknas i de allra flesta fal mätning av elförbrukningen för varje enskild kund i datahallarna. Den nya tillämpningen av skattereglerna innebär att kostsamma investeringar i mätutrustning behöver göras och att mer avancerade mätinsamlingssystem behöver införas. Även för Skatteverket blir detta betungande då verket kommer behöva hantera ansökningar om återbetald energiskatt från i storleksordningen 1400 till 1500 aktörer som hyr datahallskapacitet i stället för de omkring 50 berörda datahallar som i dag redovisar energiskatt.

Administrativt betungande energiskatteregler riskerar hindra etableringar av datahallar

Det är angeläget att Sverige kan erbjuda attraktiva och förutsägbara villkor för att attrahera investerare i den starkt konkurrensutsatta internationella datahallsbranschen, både för tillväxten inom branschen i sig och för branschens betydelse för digitaliseringen av såväl det privata näringslivet som offentlig sektor.

Elkostnaden utgör normalt ungefär halva driftskostnaden för en datahall, vilket gör att förutsättningarna för att kunna få nedsatt energiskatt på el är avgörande för etableringar av datahallar i Sverige. Sedan den 1 januari 2018 gäller att den sammanlagda installerade effekten i datahallen ska uppgå till minst 0,1 megawatt (tidigare 0,5 megawatt) för att medges sänkt energiskatt på el.

För att undvika de omfattande administrativa konsekvenserna av att låta varje enskild hyresgäst ansöka om återbetalning eller göra avdrag begärs i hemställan därför att ansökan om återbetalning/avdrag av energiskatt ska göras av ägaren till eller den som opererar över datahallen och att denne anses vara stödmottagare.


Läs hela hemställan här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se