Rubrik och ingress till innehållet på sidan

EBR för myndigheter

Huvudinnehåll

Elnätsbranschen har kontaktytor med flera myndigheter, bland annat Energimarknadsinspektionen, Arbetsmiljöverket, Kemikalieinspektionen och Svenska kraftnät. Vi har även utbyte med andra organ så som standardiseringsorganisationer. Det kan därför vara till nytta att känna till vad EBR och ESA står för och hur dessa system används av stora delar av elnätsbranschen.

Vi arbetar tillsammans för att säkra Sveriges elnät

Ett stort antal av Sveriges elnätsföretag och deras individuella elnätsexperter deltar i arbetet med att underhålla och utveckla EBR-systemet, inklusive elsäkerhetsanvisningarna (ESA). EBR har ett antal arbetsgrupper och projektgrupper som arbetar aktivt med att utveckla de utbildningar och produkter som bidrar till att behålla ett leveranssäkert elnät, som kan byggas kostnadseffektivt samtidigt som arbetsmiljön är säker. Vi tar till exempel fram våra elsäkerhetsanvisningar på flera andra språk.

Så används EBR-systemet

EBR (Elnätsbranschens riktlinjer) uppstod som en samlad insats då elnätsföretag insåg att man behövde samarbeta branschgemensamt för att bygga rationellt, säkert och kostnadseffektivt. EBR medverkar till en bra arbetsmiljö och minskad påverkan på miljö och klimat, till kompetensöverföring inom branschen samt till en teknisk utveckling och en kostnadseffektiv process. Idag är EBR ett system som innehåller anvisningar och handböcker för elnätsföretagens olika processer. EBR är en branschstandard som berör anläggningens hela livscykel:

  • Konstruktion
  • Byggnation
  • Drift
  • Underhåll
  • Rasering av elnät

EBR-produkterna används för att:

  • Öka elsäkerheten i elnätsbranschen (med hjälp av produkten: Elsäkerhetsanvisningarna, ESA)
  • Sträva mot kostnadseffektiva processer (produkt: Kostnadskatalogen)
  • Sträva mot säkra och tillförlitliga anläggningar (produkt: Konstruktionsanvisningarna)
  • Säkra och tillförlitliga underhållsmetoder (produkt: Underhållsanvisningarna)
  • Säkert och tillförlitligt byggande och uppförande (produkt: Anvisningar inom Bygg- och produktionsteknik

EBR, ElnätsBranschens Riktlinjer, borgar för en säker och kostnadseffektiv förvaltning och utveckling av Sveriges elnät. Praktiskt taget alla elnätsföretag i Sverige använder sig av EBR-systemet. Ladda ner vår broschyr och lär dig mer!

Läs broschyren