FAQ EBR Kompetensutskott

När vi beskriver att en utbildning ska genomföras fysiskt är det ett krav på att utbildningen ska genomföras som en klassrumsutbildning där lärare och elever är på plats i samma rum. Med en digital EBR-utbildning tillåts andra former där tekniska hjälpmedel ersätter och/eller kompletterar den fysiska utbildningen.

Det har skett och sker en snabb utveckling inom utbildningssidan där tekniken nu tillåter att utbildningar genomförs på många olika sätt. Det kan handla om allt från distansutbildning live till webbutbildningar, hybridutbildningar och Mikrolearning-lösningar. De som ska ta till sig informationen har olika förutsättningar och det är viktigt att EBR inte hindrar utveckling, samtidigt som vi ska guida de som utbildar så alla får tillgång till rätt kunskap.

2023-10-18

Nej inte utan skriftligt tillstånd.

EBR köper illustrationerna av en konstnär och det är reglerat hur dessa får användas och spridas. Texterna i anvisningarna och varumärkena EBR och ESA ägs av Energiföretagen och får inte användas utan skriftligt tillstånd. 

2023-10-18

Det är utbildningsanordnaren som ska kontrollera att de som är med på EBR utbildningen förstår det som sägs och kan tillgodogöra sig utbildningens innehåll.

2023-10-18

Den som har gått en EBR grundutbildning och kontinuerligt arbetat inom området kan gå en motsvarande EBR repetitionsutbildning. Det är lämpligt att utbildningsanordnare ber elever styrka att denne gått en grundutbildning innan utbildning inleds. De som är osäkra bör gå en fullständig utbildning i stället.  

2023-10-18

EBR utgår från att en åtta timmar lång utbildning är åtta klocktimmar lång inklusive raster/lunch. Avvägningen hur långa rasterna är hänger ihop med det som anses vara en god arbetsmiljö för deltagarna.

2023-10-18

  Repetitionsutbildningen EBR ESA-E1.2 Elektriskt arbete Repetition med praktik vänder sig till de som har behov av att fördjupa sina elsäkerhetskunskaper praktiskt. Förkunskapskraven är grundutbildningen EBR ESA E1.1 Elektriskt arbete.  

2023-10-18

Oavsett var och på vems uppdrag kabelförläggningsarbete utförs i Sverige idag, förekommer med få undantag, att den som utför arbetet kommer i kontakt med, eller befinner sig i närheten av koncessionspliktiga nät. För arbete på eller i anslutning till sådana nät ansvarar nätinnehavaren för säkerheten samt kravet på utförandet.

Mot bakgrund av detta har EBR valt att kravställa att den certifierande utbildningen EBR Kabelförläggning ska innehålla såväl EBR:s anvisningar kring kabelförläggning som  EBR:s elsäkerhetsansvisningar ESA. Lägsta nivå på elsäkerhetsutbildning är EBR ESA-E2 Icke elektriskt arbete. Enligt tidigare kravdokument (KRAV 05:17) ska personen ha genomgått relevant utbildning i ESA.

Utbildningen ska som regel innehålla båda momenten och efter genomförd utbildning utfärdas som regel därför båda certifikaten. Skulle deltagare sedan tidigare ha ett giltigt certifikat för ESA- E2 icke elektriskt arbete eller giltigt certifikat ESA-E1 elektriskt arbete kan denne avstå ESA-delen av utbildningen och repetera ESA:n separat. I dessa lägen utfärdas endast ett certifikat. Värt att observera är dock att kravet på giltigt ESA certifikat för att EBR kabelförläggningscertifikatet ska vara giltigt kvarstår.

Om personen sen tidigare innehar giltigt certifikat ESA -E2 Icke elektrisk arbete, men inte arbetat inom verksamheten kabelförläggning, rekommenderar EBR att ny ESA -E2 Icke elektrisk arbete genomförs.

2023-10-18