Elnätets miljöpåverkan

Även distributionen av el påverkar vår miljö. Framför allt vid byggnation och genom de materiel som används. Men de ledningsgator som röjs i skog och mark kan också fungera i motsatt riktning och fungera positivt för djur och växter.

Kablar, ledningar och ställverk består bland annat av metaller och olika plaster som ger upphov till miljöpåverkan i samband med utvinning av råvaror och den vidare bearbetningen.

Nya kraftledningar leder till nya ingrepp i naturen vilket kan påverka den biologiska mångfalden negativt. Elnäten och dess ledningsgator fungerar emellertid som refuger för en del hotade arter och bidrar därmed positivt till ett rikt växt- och djurliv.

Kreosot

Trästolpar impregneras med olika medel för att skydda från röta och insektsangrepp. Det som används mest är kreosot. Ett annat mer sällan använt alternativ är saltinblandningar med krom, koppar och arsenik. Frågan om förbud av användning av kreosot har diskuterats under en längre tid. År 2011 gav EU-kommissionen klartecken till fortsatt användning av kreosot åtminstone till och med våren 2018. För att efter år 2013 få använda kreosot i stolpar med användarklass 4, måste kreosotanvändarna kunna visa att lakningen från stolparna är på en acceptabel nivå. Alternativa stolpar såsom komposit, faner, betong har börjat användas i större utsträckning vid nybyggnationer men även vid enstaka stolpbyten. Vissa elnätsföretag har beslutat att helt gå ifrån kreosotimpregnerade stolpar.

Att kreosot fortsatt får användas för järnväg och el- och telenät är för att EU bedömer att nyttan med kreosot överväger riskerna, men även för dessa användningar skärptes villkoren i slutet av år 2022. Nybehandlade varor får bara säljas i de länder som idag inte har hittat alternativ till kreosot och som anser sig ha behov av dessa varor. Efter ett initiativ från Sverige har en lista upprättats över länder där det föreligger ett behov av kreosotbehandlade varor. Tillverkare av andra kreosotbehandlade varor än de som finns på listan får sälja slut på sina lager fram till april 2023. Godkännandet trädde i kraft i oktober 2022 och gäller i sju år.

SF6

I ställverk och strömbrytare används växthusgasen SF6 som isolergas. Denna växthusgas har en mycket hög global uppvärmningsfaktor men i dagsläget finns inga alternativ för ställverk i trånga utrymmen eller för brytning av höga spänningar. Energiföretagen Sverige följer utvecklingen i branschen vad gäller användning av gasen samt läckaget vid hanteringen. Läckaget har successivt minskat sedan år 2004.

Samtidigt har den totala omfattningen ökat på grund av omfattande utbyggnad och reinvesteringar i elnäten. Återvinning av gas ur uttjänta produkter sker också. Forskning och teknikutveckling pågår för att finna alternativa gaser med samma prestanda men mindre miljöpåverkan.