Investeringar i elnätet

Elnätsföretagen investerar löpande för att underhålla, reparera och vädersäkra elnätet. Något som kräver mycket kapital eftersom investeringarna ska leva i många decennier framåt. Många elnät i Sverige byggdes på 1950- och 60-talen och dessutom ställs helt nya krav på elnäten idag. För att kunna stötta klimatomställning och elektrifiering kan så mycket som 1 000 miljarder kronor behöva investeras i elnätet kommande 2025 år. 

Investeringar i trygg elförsörjning

Utan ett fungerande elnät skulle strömavbrott vara vanliga. De senaste åren har många tusen mil elnät grävts ner för att minska risken för elavbrott, till exempel när det stormar. Men elnätsföretagen investerar också för att kunna bygga ut elnätet för att ansluta nya elproduktionsanläggningar, laddinfrastruktur och avhjälpa den kapacitetsbrist som råder på många håll i landet. 

Vattenfall, E.ON och Ellevio är Sveriges största lokalnätsägare och omfattar därför flest elnätskunder. Dessa företag uppvisar följande investeringsbild för de närmaste åren:

En uppskattning av totala investeringar inom elnäten kan baseras på de prognoser elnätsföretagen har rapporterat till Energimarknadsinspektionen inför perioden 2024–2027. Där planeras det sammanlagt att göras investeringar för cirka 30 miljarder kronor per år.

Investeringar i stamnäten

Också Svenska kraftnät – den svenska stamnätsoperatören – investerar stort framöver  Verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan 2025–2027 (svk.se)

Hos Svenska kraftnät kan man också läsa om planerna för att utveckla kraftsystemet Utveckling av kraftsystemet | Svenska kraftnät (svk.se)Fler förbindelser över gränserna är till exempel på gång, havsbaserad vind måste kunna anslutas till stamnätet och man arbetar med såväl internationell som regional samverkan. Elnätet är alltså betydligt mer än en tråd mellan ett kraftverk och ett eluttag. För att hela Sverige – och vår omvärld – ska ha trygg tillgång till el varje sekund året om, arbetar tusentals människor och system för att det ska vara möjligt.