Kärnkraftsbeslut inom EU - Euratom

Enligt Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt väljer varje land sin egen energimix. En energiartikel infördes först i och med Lissabonfördraget 2009. Före det baserades lagstiftning på energiområdet på fördragets artiklar om inre marknad, miljö och försörjningstrygghet. Trots det fattas det inom EU-samarbetet beslut som på olika sätt påverkar möjligheterna att använda olika kraftslag.

När det gäller just kärnkraft finns ett parallellt europeiskt samarbete, Euratom, som lyder under ett eget fördrag vid sidan av EU. Euratom har samma medlemmar som EU.

Euratom

Trots att Euratom i grunden är ett parallellt Europasamarbete vid sidan av EU så delar man på gemensamma funktioner. Därmed är skiljelinjen i praktiken inte så tydlig mellan Euratom och EU. Euratoms administration sköts genom Europeiska kommissionens energidirektorat i Luxemburg. Ministerrådet fungerar på samma sätt gentemot Euratom som i övrigt inom EU. Däremot har inte Europaparlamentet samma befogenheter inom Euratom som på energiområdet i övrigt. Europaparlamentet har bara befogenhet att uttrycka sin åsikt medan det är ministerrådet som förhandlar förslagen.

Euratom har till uppgift att skapa de förutsättningar som behövs för tillväxt inom området kärnenergiteknik och därmed bidra till en höjning av levnadsstandarden i medlemsstaterna.

Detta ska enligt Euratom-fördraget åstadkommas genom att:

  • främja kärnteknisk forskning,
  • främja normer och tillämpning inom strålskydd,
  • underlätta investeringar i kärnkraftsanläggningar,
  • säkerställa tillgång på kärnbränsle,
  • tillse att erforderliga icke-spridningsåtgärder tillämpas och
  • främja en global utveckling av kärnenergin.

I praktiken utför Euratom endast en liten del av vad som är angivet i fördraget. Det handlar främst om att samordna forskningsmedel, granska investeringsbeslut och samordna bevakning av kärnämne (icke-spridning).

Euratoms forskningsbudget är omfattande och uppgick till exempel år 2019 till 233 M€. Det största delen är normalt vigd åt fusionsforskning. Ungefär 64 M€ år 2019 gick till kärnkraftsforskning och denna budget fördelades på områdena kärnkraftssäkerhet, strålskydd, avveckling och hantering av radioaktivt avfall.

EU

Inom EU:s reguljära arbete, det vill säga utanför Euratomsamarbetet, hanteras ärenden som påverkar kärnkraften, liksom övriga kraftslag, på olika sätt. Det betyder att alla tre organen, Europeiska kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet i dessa ärenden agerar utifrån sina respektive funktioner som vanligt. Kommissionen lägger förslag och därefter fattas beslut i medbeslutande mellan Europaparlamentet och ministerrådet, som förhandlar fram en kompromiss utifrån sina respektive ståndpunkter.

Energirelaterade beslut fattas alltså trots att varje land själv väljer sin egen energimix. Det finns flera exempel på detta såsom förnybartmålet som sattes till år 2020, klimatmålen, handeln med utsläppsrätter, leveranssäkerhetsmål, Energiunionen och förslaget om hållbar finansiering. Målet för förnybar energi sattes, med hänvisning till fördraget, på EU-nivå och gjordes inte bindande på medlemsstatsnivå.

Sammantaget hanteras detaljerade frågor kring kärnkraftens utveckling inom Euratom, medan breda frågor som innefattar energi i stort, och där kärnkraft kan vara en del, hanteras i Lissabonfördraget. Även om de direktvalda till Europaparlamentet inte direkt kan påverka andelen kärnkraft i olika medlemsländer har de och medlemsstaternas regeringar genom ministerrådet möjlighet att påverka kärnkraftens, och andra kraftslags, förutsättningar i Europa.