Vindkraften och miljön

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vindkraften ger inte upphov till några utsläpp till naturen under driften. Den lämnar inget miljöfarligt avfall efter sig och marken är lätt att återställa. Vindkraftens miljöfrågor handlar mest om förväntade negativa effekter på landskapsbilden, det vill säga estetiska aspekter som är svåra att bedöma objektivt. Likaså har bullerstörningar och visuella effekter uppmärksammats

Bland tänkbara negativa ekologiska effekter har främst nämnts skador och störningar på fiskars lek- och uppväxtområden, kollisionsrisker för fåglar och fladdermöss med mera. Mer finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

Men även vindkraftverken i sig har en miljöpåverkan, framför allt den miljö- och energibelastning som uppstår vid tillverkning och transport av vindkraftskomponenter. Det handlar om hur och var betongfundamenten tillverkas och hur komponenterna återvinns eller tas till vara vid slutet av vindkraftverkets livslängd. Dagens rotorblad är tillverkade av kompositmaterial som inte kan återvinnas utan måste deponeras.

Livscykelanalysanalyser (LCA) visar dock att vindkraft har en låg miljöpåverkan vad gäller klimatavtryck. Vattenfalls livscykelanalys för vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget visar bland annat att klimatavtrycket för hela parken på 84 verk är 6–7 gram koldioxid per producerad kilowattimme.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se