Fjärrvärmens miljönytta

Publicerat av: Eva Rydegran

Den svenska fjärrvärmen är den viktigaste förklaringen till att Sverige har lyckats sänka koldioxidutsläppen. Genom branschens omställning till förnybara bränslen, effektivare energianvändning, kraftvärme, återvinning av spillvärme och värme från avfallsförbränning har Sveriges totala utsläpp minskat med en femtedel på två decennier.

Det krävs snabba utsläppsminskningar om halten av växthusgaser ska stanna på en nivå som inte allvarligt förändrar jordens klimat. Effektivare energianvändning i alla led och övergång till förnybar energi är kärnan i ett hållbart energisystem med minimal påverkan på miljön. Fjärrvärmen bidrar genom att effektivisera energiförsörjningen och genom att minska utsläppen av klimatpåverkande koldioxid.

Fossila bränslen på väg ut

Övergången från fossila bränslen till förnybara är i stort sett redan genomförd inom fjärrvärmebranschen. Det är en utveckling som förklarar en stor del av Sveriges minskade utsläpp av koldioxid sedan 1990. Effekten av branschens omställning motsvarar fyra gånger det svenska klimatmålet. Övergången från fossilt till förnybart bränsle i fjärrvärmesektorn fortsätter och den lilla andel fossil olja som fortfarande används för att värmen ska räcka till också särskilt kalla dagar, ersätts nu med bland annat bio-oljor.

Tillförd energi 2019.2.JPG

Förklaring till diagrammet. Återvunnen energi: rökgaskondensering, spillvärme, RT-flis, värme från värmepumpar, avfall, avfallgaser/restgaser och avfall.
Förnybart: skogsbränsle, bioolja/tallolja och en mycket liten andel åkerbränslen (salix)
Övrigt: el till värmepumpar, elpannor och hjälpel (elen är till 98% fossilfritt i Sverige)

Energieffektivt

När fjärrvärmen byggs ut ersätter den i huvudsak el och olja för uppvärmning. Då ökar också andelen el som produceras samtidigt med värme, så kallad kraftvärme. Tillsammans med utbyggd fjärrkyla skapar fjärrvärme och kraftvärme förutsättningar för minskad klimatpåverkan från elproduktion i hela Europa.