Krav på certifierade företag

Publicerat av: Eva Rydegran ·

För att ett företag ska bli certifierat krävs att man förbinder sig till att hålla 18 särskilt uppställda kundlöften.

Genom att elhandelsföretagen är tydliga och ärliga i sin försäljning ska kunderna kunna känna trygghet i sina elinköp.

18 kundlöften för att få certifikatet Schysst elhandel.

 1. Dokumenterat ledningssystem
  Elhandelsföretaget ska ha dokumentation som beskriver rutiner för hur man efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna

 2. Allmänna avtalsvillkor
  Elhandelsföretaget ska tillämpa de allmänna avtalsvillkor som branschen och Konsumentverket kommit överens om
 3. Särskild hänsyn till utsatta kunder
  Elhandelsföretaget ska inte ingå avtal med konsumenten om det finns anledning att anta att konsumenten har svårt att förstå innebörden och konsekvenserna av att ingå ett elhandelsavtal.
 4. Tydlig avsändare
  Det ska tydligt framgå för kunden vilket elhandelsföretag som säljer produkten/tjänsten och vilken verksamhet företaget bedriver.
 5. Avtal endast med nätkund
  Elhandelsföretaget kan endast sluta avtal med nätkund.
 6. Avtalsingående vid telefonförsäljning
  Elhandelsföretaget ska vid uppsökande telefonförsäljning få en skriftlig accept
  från kunden på lämnat anbud för att avtalet ska vara giltigt.
 7. Enkel och korrekt beskrivning av produkten
  Det ska tydligt framgå vilken produkt och/eller tjänst som företaget erbjuder kunden. Produkten och/eller tjänstens huvudsakliga egenskaper ska beskrivas på ett enkelt och korrekt sätt innan avtal ingås.
 8. Tydlig och rätt prisinformation
  Kunden ska kunna förstå vilka komponenter i elpriset som kan förändras under avtalstiden och vilka fasta påslag som tillkommer. I det fall priset inte kan anges i förväg ska det tydligt och klart framgå hur priset beräknas.
 9. Fullmaktshantering
  I de fall fullmakter används ska kunden få tydlig information om dess innebörd och omfattning.
 10. Information innan leveransstart
  Kunder som skrivit avtal med ett nytt elhandelsföretag ska i rimlig tid i förväg informeras om att avtalet träder ikraft. Detsamma gäller om avtal som löper ut.
 11. Ångerrätt
  Konsumenten ska informeras om sin ångerrätt av elhandelsföretaget. Ångerrätten gäller även situationer då annan part ingått avtal med konsumenten för elhandelsföretagets räkning.
 12. Konsumentens rättigheter och klagomålshantering
  Konsumenten har rätt att vända sig till direkt till elhandelsföretaget för att få hjälp med klagomål och information om sina rättigheter. Elhandelsföretaget får inte finnas på den lista som Konsumenternas energimarknadsbyrå sammanställer över företag som har genererat flest klagomål.
 13. Säljarens kundservice och tillgänglighet
  Kunden får inom rimlig tid hjälp vid frågor till sitt elhandelsföretag.
 14. Underleverantör
  Elhandelsföretagen ansvarar för sina underleverantörers/återförsäljares, agerande t.ex. telemarketingföretag, förmedlingsföretag och vitvaruföretag.
 15. Utbildning
  Elhandelsföretaget ska se till att man har kvalificerad personal med kunskap om certifieringskriterierna och elmarknadens funktion, i synnerhet de regelkrav som elhandelsföretagen ska beakta.
 16. Kreditvärdighet
  Elhandelsföretaget skall ha finansiell stabilitet och god kreditvärdighet, och kunna uppvisa en offentlig årsredovisning, inte ha betalningsanmärkningar eller konkursengagemang.
 17. Åtskillnad
  Det är viktigt för elhandelsföretag som ingår i en koncern där även elnätsföretag ingår att respektera de gränser som finns för överföring av information mellan olika koncernföretag och att inte medvetet eller omedvetet dra fördel av koncernförhållandet på ett sätt som strider mot regelverket.
 18. Utse ansvarig på individnivå
  Elhandelsföretaget ska utse en person som ansvarar för elhandelsföretagets certifiering, en s.k. certifieringsansvarig. Den certifieringsansvariga ska bevaka att certifieringskriterierna uppfylls.

Här kan du läsa kundlöftena i sin helhet

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Marie Lindh

Marie Lindh

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08 - 677 25 08
E-post: marie.lindh@energiforetagen.se