Elnät i fysisk planering

Publicerad:

Svenska kraftnät och Svensk Energi (numer Energiföretagen Sverige) har tagit fram en version - den första sedan år 1989 - Elnät i fysisk planering.

Den huvudsakliga målgruppen är de som arbetar med fysisk planering i kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Den vänder sig även till elnätsföretag, projektörer, byggföretag, universitet och högskolor.

Syftet med skriften är att:

  • ge en bild av hur elnäten är uppbyggda och hur överföringen av el fungerar,
  • informera om anläggningarnas teknik, ekonomi och påverkan på omgivningen samt beskriva hur omgivningspåverkan kan reduceras,
  • åskådliggöra hur en ny elledning kommer till efter förstudier, samråd, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsprövning,
  • diskutera hur planer för nya elledningar bäst kan stämmas av mot kommunernas översiktsplanering,
  • visa vilken hänsyn som måste tas till befintliga elledningar när nya verksamheter ska komma till stånd i närheten av ledningarna.

Ladda ner pdf-filen via knappen till höger.