Kraftledningars inverkan på GNSS-användning inom lantbruket - En kunskapsöversikt

Publicerad:

Kraftledningars inverkan på GNSS-användning inom lantbruket - En kunskapsöversikt. En översikt av kunskapsläget kring en eventuell koppling mellan högspänningsledningar och störningar vid användning av Global Navigation Satellite Systems inom lantbruket.

Denna PM är framtagen på uppdrag av elnätsbranschen och syftar till att ge en översikt av kunskapsläget kring en eventuell koppling mellan högspänningsledningar och störningar vid användning av Global Navigation Satellite Systems (GNSS, där GPS idag är det mest använda systemet) inom lantbruket.

Texten belyser primärt följande frågeställningar:

  • Hur används GNSS inom lantbruket och hur kan störningar uppstå?
  • Vilka vetenskapliga studier har tidigare gjorts kring hur sådana system
    skulle kunna påverkas av högspänningsledningar och vilka är slutsatserna ifrån dessa?
  • Vilka är erfarenheterna kring sådana samband bland jordbrukare,
    intresseorganisationer, leverantörer och jordbruksexperter?

Uppdraget har utförts under november – december 2009.

Format: PDF-fil, 2010
Sidor: 14