Småskalig produktion för eget bruk

Publicerad:

Småskalig produktion för eget bruk. Slutrapport i projektet Mikroproduktion av el

Under våren 2009 genomförde Svensk Energi en förstudie av området mikroproduktion av el. Följande viktiga frågeställningar identifierades.

  • Mätning av elproduktionen för nätplanering och mätvärden utifrån marknadens funktion/marknadsaktörernas behov kommer att behöva adresseras.
  • Olika former av principer för ersättning till kunden i de fall elproduktionen under vissa perioder överstiger kundens eluttag bör identifieras.
  • Det finns behov av att sprida kunskap till producenter av utrustning/anläggningsleverantörer, konsumenter och myndigheter om befintligt regelverk och "best practice".
  • Det finns även behov av översyn av dagens regelverk med syfte att bättre anpassa det till distribuerad elproduktion/lagring av el.
  • Det finns ett behov av att skapa ett standardiserat förfarande i mötet mellan elbranschen och de kunder som önskar göra sin egen el

Rapporten utgör avrapportering av projektet mikroproduktion av el, men ska också användas som Svensk Energis input till Energimarknadsinspektionens
uppdrag att analysera för- och nackdelar med att införa en reglering om nettodebitering.