En helhetssyn på energisystemet

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Dagens samhälle är i ständig och snabb förändring och helt beroende av energi. Energi får samhällets hjul att snurra och gör vardagen både säker och bekväm - oftast helt utan att det märks. Alla delar i energisystemet hänger ihop. En förändring i en del ger effekt i andra delar. Därför är det viktigt att se till helheten.

Energiföretagen Sveriges systemsyn är föreningens helhetssyn på energisystemet. Det är en del i föreningens grundsyn. Att ha en systemsyn innebär att se till helheten snarare än till de enskilda delarna. Det gäller både i energisystemet och i samhället i övrigt. Energiföretagen Sverige vill öka förståelsen för, och skapa samsyn med andra om, hur energisystemet fungerar sett ur ett helhetsperspektiv.

Systemsynen bygger på hållbarhet

Energibranschen ska möta flera mål i samhället varav tre är centrala för Energiföretagen Sverige: försörjningstrygghet, konkurrenskraft och hållbarhet.

Försörjningstrygghet handlar om förmågan att tillhandahålla en trygg och tillräcklig leverans av energi till alla användare alltid. På kort sikt handlar det om att undvika leveransavbrott till kunder, medan det på längre sikt innebär att trovärdigt kunna visa att man upprätthåller förmågan att möta samhällets behov.

Energiföretagen Sverige vill bidra till att hela Sverige blir livskraftigt genom att stärka svenska företags internationella konkurrenskraft, men även bidra till att energikostnaderna utgör en rimlig andel av de svenska hushållens kostnader. För detta behövs konkurrenskraftiga villkor och kostnader, vilket omfattar priset på el och värme samt skatter och avgifter. Kostnaderna för energi har betydelse för både näringslivets utveckling och hushållens köpkraft.

Hållbarhet innefattar såväl ekologisk och social som ekonomisk hållbarhet. Gällande ekologisk hållbarhet så bejakar Energiföretagen Sverige att de långsiktiga miljömålen på energiområdet har formulerats i tre dimensioner, nämligen minskad klimatpåverkan, ökad energieffektivitet och ökad andel förnybar energi. Social hållbarhet innebär bland annat att viktiga basala materiella behov som el och värme ska tillgodoses. En stor del av samhällets funktioner förutsätter också tillgång till el och värme. En ekonomiskt hållbar utveckling innebär att den långsiktiga ekonomiska tillväxten inte äventyras. För energisektorn skapas förutsättningar för detta genom sunda marknadsregimer och regleringar tillsammans med relevanta och förutsägbara skatter och styrmedel. 

Det svenska energisystemet är av världsklass

Sverige har ett av världens bästa energisystem med låg miljö- och klimatpåverkan jämfört med de flesta av jordens länder. Energisystemet består av olika delar som omvandlar, lagrar och transporterar energi till slutlig användning hos kunderna. Den slutliga användningen kan i sin tur delas upp i tre användningsområden: industri, bostäder och service samt transporter. Alla dessa delar hänger ihop och bildar en helhet. 

De svenska el- och fjärrvärmesystemen har mycket hög leveranssäkerhet och goda miljö- och klimategenskaper. Elproduktionen är 98 procent fossilfri och fjärrvärmeproduktionen är till över 90 procent förnybar eller återvunnen. Utvecklingen går hela tiden också mot en ökad andel förnybar energi. Utsläppen från el- och fjärrvärmeproduktionen har minskat över tid och stod för 9 procent av de totala svenska växthusgasutsläppen 2015.

Olika styrmedel och politiska beslut inom EU och Sverige har också påverkan på energisystemet. Det handlar om utsläppskrav, tekniska begränsningar och olika former av ekonomiska styrmedel.

Sveriges energisystem hänger ihop med omvärlden

Vårt energisystem är ingen isolerad ö utan hänger ihop med omkringliggande länders. Det svenska stamnätet för el är ihopkopplat med våra nordiska grannar och kontinenten. Detta möjliggör handel med el och betyder att Sverige kan importera el vissa timmar på året då vår egen produktion inte räcker till. Det händer främst under extra kalla vinterdagar. Vi exporterar desto mer el till våra grannländer och det skapar klimatnytta tack vare att den svenska elen har så låg klimatpåverkan.

Energisystemet är komplext och det kommer alltid att behöva göras avvägningar och bedömningar för att se till helheten. Samhällsförändring och systemförändring bygger på enskildas bidrag och konkreta handlingar. Föreningen vill uppmuntra detta, och även tilltron till den informerade kundens val. Det är också en del av Energiföretagens systemsyn – en helhetssyn på energisystemet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gunilla Andrée

Gunilla Andrée

Enhetschef stab och medlemsdialog
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 36
E-post: gunilla.andree@energiforetagen.se