15-minuters tidsupplösning

Svenska kraftnät samarbetar med elmarknadens aktörer om att införa 15-minuters tidsupplösning för avräkning och handel med obalanser. Målet är att säkerställa ett lyckat införande för alla berörda parter. På denna sida följer vi utvecklingen i frågan och förmedlar senaste nytt från Svenska kraftnät.

Ändring av handels- och avräkningsperiod från 60 till 15 minuter görs för att harmonisera elmarknaden till en enhetlig tidsperiod. Övergången är lagstadgad och berör alla elmarknadens aktörer. Norden samarbetar inom ramen för nordisk balanseringsmodell (Nordic Balancing Model, NBM).

Införandet av 15-minutersavräkningen ska uppfylla nätkoden EB artikel 53. Syftet är bland annat att möta den ökade mängden sol och vindkraft i systemet smidigare och att få till en bättre avräkning och handel med obalanser, både för systemets och aktörernas väl.

En del av samarbetet görs genom en referensgrupp med verksamma inom området. I referensgruppen ingår 15 representanter från elnätsföretag, balansansvariga och elhandel som möts med 1–2 månaders mellanrum. Tillsättningen av referensgruppen har skett i samverkan med Energiföretagen.

Viktiga datum 2023: 22 maj och 1 november

Företaget eSett som utför balansavräkning i Norden ändrade sina system den 22 maj 2023, med viss påverkan på hur rapportering kan ske runt detta datum. Samtidigt öppnade handeln på 15 minuter på intradagmarknaden inom varje elområde, dock inte över elområdesgränser.

Den uppdaterade svenska mätförordningen träder i kraft den 1 november 2023, så att mätning och rapportering av ej månadsmätt uppmätt elanvändning sker på 15 minuter. Det ska finnas möjlighet för samtliga aktörer att testa detta under sommaren och hösten 2023 inför övergången. Energimarknadsinspektionen, 

Viktigare nyheter från och med 2023 från Energiföretagen och Elmarknadsutveckling (senaste överst)

Information till kunder om 15-minuters avräkning (nyhet från juli 2024) 

Ei om konsekvenser av 15 minuters avräkningsperiod för obalanser (nyhet från oktober 2023)

1 november tas nästa steg mot 15 minuters avräkningsperiod för obalanser (nyhet från oktober 2023)

Uppdateringar om 15 minuters tidsupplösning (nyhet från september 2023)

Nya förordningen för mätning av el träder i kraft 1 november (nyhet från augusti 2023)

Nyhet "Alla aktörer berörs av 15 minuters avräkning - är du beredd?" (nyhet från maj 2023)

Ei, presenterade de nya föreskrifterna för mätning i slutet av januari 2023, se nyhet från Energiföretagen här.

Mer information om 15 minuters tidsupplösning (främst Svenska kraftnät)

Följ www.svk.se/15minuter, med grundläggande information och tidplaner. OBS, här finns också frågor och svar.

Edielportalen, www.ediel.se är ett verktyg för el- och naturgasmarknaderna i Sverige.

denna sida samlar Svenska kraftnät material från referensgruppen och från webbinarier som hållits. Här framgår också planerade kommande möten och webbinarier för marknadens aktörer.

Se också webbinariet ”15 är det nya 60” som Svenska kraftnät höll den 13 december 2022 med bakgrund, lägesbeskrivning och framåtblick på 45 minuter. Här ligger även bildserien som visades på webbinariet.