En branschöverenskommelse för publik snabbladdning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden har enats att det ska blir bli enklare att ladda och betala på publika snabbladdningsstationer. Anslutna laddoperatörer ska erbjuda betalning med kredit- eller betalkort, direkt på stationen eller via app/QR-kod. Kunden behöver inte teckna avtal eller registrera ytterligare kunduppgifter. Priset för laddning ska tydligt framgå innan laddningen.

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Redan år 2030 ska utsläppen från inrikes väg- och sjötransport ha minskat med 70 procent och till 2045 ska vi nå nettonollutsläpp enligt de nationella målen. De färdplaner som tagits fram inom transportsektorn visar att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna.

Vid årsskiftet 2021/2022 fanns det drygt 120 000 elbilar i Sverige. Enligt Mobility Swedens prognos kommer ungefär var tredje ny bil som registreras 2022 vara en elbil. Trenden är tydligt på uppåtgående. Samtidigt visar en Sifo-undersökning av Skellefteå Kraft att kundernas upplevelse av räckviddsångest och brist på publika laddstationer kan sätta käppar i hjulen för elbilsköp. En väl utbyggd laddinfrastruktur är därför en förutsättning för att elektrifieringen av transportsektorn ska lyckas.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur befinner sig i kraftig tillväxt och präglas av en snabb förändringstakt till följd av bland annat den snabba tillväxten av elbilar. De laddoperatörer som står bakom denna överenskommelse kommer göra allt de kan för att, på marknadsmässiga grunder, bygga ut laddinfrastrukturen i den takt som krävs för att möta kundernas behov. Ett exempel på detta är att laddstationerna stöttar OCPP[1] (eller motsvarande öppet protokoll) för kommunikation mellan fordonet och laddstationen, vilket möjliggör framtida flexibilitetstjänster för att stötta elsystemet. Utbyggnaden av laddinfrastrukturen är dock en del av en större elektrifiering av samhället och det är många parter, till exempel elnätsföretag, kommuner och laddoperatörer, som behöver samverka för att säkerställa att detta sker så effektivt som möjligt.

Majoriteten av laddningen sker i hemmen men det är viktigt att det fungerar att ladda bilen även publikt. För att en elbilist ska kunna dra nytta av alla snabbladdare behöver det vara möjligt att ad hoc-ladda, utan att vara avtalskund, på ett enkelt sätt. Priset för ad hoc-laddning kan då givetvis komma att skilja från det pris som erbjuds om kunden väljer att bli avtalskund hos berörd aktör.

Prisinformationen ska vara tydlig och transparent gentemot kunderna, det gäller såväl enhetspriset för laddning som möjligheten att jämföra priset mellan olika laddoperatörer och med priset för hemmaladdning.

Nuvarande och kommande regelverk

Laddoperatörer arbetar löpande med att kommunicera och tydliggöra sina erbjudanden gentemot kunderna. Om det ändå uppstår situationer där konsumenter upplever att prisinformationen varit otydlig eller vilseledande hanteras detta genom de befintliga lagar och regler som finns för att säkra konsumentskyddet. Laddoperatörerna eftersträvar en god dialog med Konsumentverket vid behov av uppföljning av sådana fall.

Åtagandena nedan adresserar situationen på marknaden idag. Vid framtida förändringar, till exempel i form av ändrade marknadsförutsättningar, teknikutveckling eller nya regelverk, kan åtagandena komma att uppdateras. En referensgrupp med representanter från berörda laddoperatörer och branschorganisationer kommer löpande att bevaka detta. Exempel på regelverksområden att bevaka är:

  • Omställningen till fossilfria transporter regleras till stor del av EU-regelverk vilket är positivt eftersom transportsektorn i allra högsta grad är internationell och både kunder och leverantörer gynnas av att regelverken är harmoniserade över landsgränserna. I nuläget pågår ett arbete inom EU med att ta fram en EU-förordning (AFIR) som kommer att ställa krav på varje land när det gäller utbyggnaden av laddinfrastruktur, bland annat när det gäller möjligheterna att ad hoc-ladda och genomföra digitala betalningar. När AFIR är infört är det primärt detta regelverk som kommer att reglera branschen när det gäller betalningslösningar, prisinformation etcetera.
  • Idag saknas reglering för mätning av likström (DC) som används vid snabbladdning. Arbete pågår med att definiera och standardisera krav på mätning, vilket väntas efterföljas av ny reglering. Detta kan medföra behov av uppgradering av befintlig laddinfrastruktur varvid åtagandena kan komma att behöva anpassas.

Våra åtaganden för att förenkla ad hoc-laddning på publika snabbladdare (50 kW och över):

  1. En elbilskund ska kunna ad hoc-ladda, utan att det föregåtts av avtalstecknande, och betala med betal- eller kreditkort. Elbilskunden erbjuds att antingen betala fysiskt eller digitalt (till exempel via QR-kod till hemsida eller i app).
  2. Vilket enhetspris som gäller för laddning ska vara tydligt och lättillgängligt för elbilskunden innan laddning påbörjas. Enhetspriset visas digitalt på laddstationen eller i det digitala prisgränssnittet med tydlig hänvisning på laddstationen.
  3. Priset för ad hoc laddning anges i huvudregel[2] per kWh. Minutavgift kan tillkomma för att minimera risken för köbildning samt optimera laddning för kund.

Branschöverenskommelsen har tagits fram av Drivkraft Sverige (drivmedelsbolagens branschorganisation), Energiföretagen Sverige (energibolagens branschorganisation) och Mobility Sweden (fordonstillverkarnas branschorganisation) den 9 maj 2022.

Följande laddoperatörer har anslutit sig till branschöverenskommelsen. Majoriteten av laddstationerna uppfyller åtagandena, resterande kommer att uppdateras under 2022.

Circle K

E.ON

Gävle Energi

Göteborg Energi

Ionity

Mer

Mälarenergi

OKQ8

Pay N Charge

Preem

Recharge

Skellefteå Kraft

ST1

Vattenfall InCharge

Virta

 1] Open Charge Point Protocol

[2] En branschöverenskommelse får inte strida mot det konkurrensrättsliga regelverket, därför får åtagandena inte hindra laddoperatörerna att erbjuda kunderna alternativa lösningar, till exempel andra prissättningsmodeller för ad hoc laddning. Därför anges i åtagandena att priset för ad hoc laddning anges i huvudregel per kWh.

Branschöverenskommelsen som pdf.

 

Branschöverenskommelsen har tagits fram av de tre branschorganisationerna Drivkraft Sverige, Energiföretagen Sverige och Mobility Sweden och innebär att det nu kommer bli enklare för elbilister att ladda på publika snabbladdningsstationer. De anslutna laddoperatörerna kommer att erbjuda betalning med kredit- eller betalkort, antingen direkt på laddstationen eller via app/QR-kod. Laddning och betalning kan genomföras utan att kunden behöver teckna avtal eller registrera ytterligare kunduppgifter. Priset för laddning ska tydligt framgå innan laddningen startar och som huvudregel baseras priset på kWh.

Beroende på operatör kan det finnas olika tekniker för att betala med ditt betal- eller kreditkort på laddstationerna. Vissa laddstationer har kortläsare, alternativt en NFC-läsare där man ”blippar” sitt kort, och på andra laddstationer betalar man genom att ange sitt kortnummer i en app eller på en webbsida som nås via en QR-kod.

Överenskommelsen innebär inte någon skillnad när det gäller vilken laddstation du kan ladda på. Du kommer alltså fortsatt enbart kunna ladda på de laddstationer där de tekniska förutsättningarna är rätt mellan din bil och laddstationen.

Branschöverenskommelsen omfattar alla publika snabbladdningsstationer i Sverige som drivs av de laddoperatörer som anslutit sig till branschöverenskommelsen.

Över 65% av Sveriges publika snabbladdningsstationer drivs av laddoperatörer som har ställts sig bakom denna branschöverenskommelse.

I dagsläget står bland annat Vattenfall InCharge, Mer, E.ON Drive, Recharge, Göteborg Energi, Gävle Energi, Mälarenergi, ST1, Preem, OKQ8, Circle K och Ionity bakom denna branschöverenskommelse. Men fler laddoperatörer kan ansluta över tid.

De aktörer som anslutit sig till branschöverenskommelsen står för majoriteten av Sveriges publika snabbladdningsstationer. Det är en bra början och vi har som mål att ännu fler aktörer ansluter sig till denna branschöverenskommelse för att underlätta för elbilister.

Snabbladdning innebär laddning med DC-teknik (likström) med effekt 50 kW och över. Publik innebär laddstationer som är öppna för allmänheten dygnet runt, året runt.

Ja, alla snabbladdare som tillhör anslutna operatörer ska erbjuda betalning för betal- eller kreditkort, antingen direkt på laddstationen eller via app/QR-kod senast vid årsskiftet 2022-2023.

Vi har sett att det är på snabbladdare som utmaningen har funnits i första hand. Till exempel när en kund på långresa kommer till en ny laddstation som man inte har besökt tidigare och snabbt vill komma igång med laddningen.

Det beror på att vi i en branschöverenskommelse av konkurrensrättsliga skäl inte kan bestämma att priser måste anges per kWh. En branschöverenskommelse ska inte hindra aktörer att erbjuda kunderna alternativa lösningar, exempelvis i form av andra prissättningsmodeller.

Liknande problem finns också i andra länder. EU arbetar därför med en ny förordning som kommer leda till att marknaden blir något mer reglerad kring vilka betalmöjligheter och prismodeller som erbjuds. Förordningen kommer troligtvis börja gälla under 2023.

Den teknik som möjliggör detta heter Plug & Charge och detta är något som redan idag erbjuds för vissa bilmodeller, beroende på var man laddar. Med hjälp av Plug & Charge kan bilen identifiera dig som kund och kostnaden för laddningen dras automatiskt från ditt förregistrerade betal- eller kreditkort. Tekniken behöver implementeras på flera nivåer: i bilen, i laddstationen, hos laddoperatören samt hos tjänsteleverantören. Detta är något vi kommer se mer av framöver, men det är fortfarande några år kvar tills Plug & Charge är infört på bred front.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se