Branschrekommendation: kommunikationsprotokoll för villkorade elnätsanslutningar

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Frivillig branschrekommendation att använda OpenADR för kommunikation mellan elnätsföretag och kund med villkorad elnätsanslutning.

En villkorad elnätsanslutning innebär att ett elnätsföretag och en kund avtalar om att kunden i vissa lägen behöver begränsa sitt elnätsabonnemang. Vid behov, om det till exempel inträffar en driftstörning i elnätet, kan då elnätsföretaget begära att kunden tillfälligt minskar sitt effektuttag eller, i fallet produktion, minskar utmatningen på elnätet. Villkorade elnätsanslutningar möjliggör därför tidigare anslutning av kundanläggningar till platser i elnätet där det idag råder kapacitetsbrist. Det finns stor potential i att kunna ansluta laddstationer och andra flexibla kundanläggningar under tiden som elnätet förstärks. När det uppstår behov att styra kundanläggningen behöver dock elnätsföretaget kunna kommunicera med kunden på ett automatiserat sätt, det vill säga att informationsutbytet sker system till system i enlighet med ett definierat kommunikationsprotokoll.

Eftersom många elnätsföretag kan komma att införa villkorade elnätsanslutningar de kommande åren finns det en risk att olika kommunikationsprotokoll börjar användas på marknaden. Detta skulle vara ineffektivt för marknadsaktörerna, exempelvis för en laddoperatör som har laddstationer med villkorade elnätsanslutningar hos flera olika elnätsföretag. Det skulle leda till ökad administration och komplexitet samt ökade kostnader för att sätta upp olika sorters kommunikationslösningar. En branschstandardiserad hantering av denna kommunikation hos svenska marknadsaktörer underlättar därför införandet av villkorade elnätsanslutningar.

Efter ett utvärderingsarbete som Energiföretagen Sverige genomfört tillsammans med experter hos Energiföretagens medlemsföretag är rekommendationen att OpenADR är det kommunikationsprotokoll som branschen bör använda. Rekommendationen är helt frivillig och aktörer kan välja andra sätt att kommunicera.

Läs mer i branschrekommendationen (pdf på engelska).

Energimarknadsinspektionen har utrett regelverksmässiga aspekter av villkorade avtal. Läs mer i deras rapport.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se