Orientering om villkorade anslutningsavtal

Energiföretagen har i samråd med bland annat Eldistributionsrådet tagit fram en orientering kring regelverk och tillämpning av villkorade avtal i samband med kapacitetsbegränsning.

I spåren av kapacitetsbrist har frågan om villkorade avtal blivit alltmer aktuell. I vissa fall kan tecknandet av ett sådant avtal innebära såväl snabbare anslutning som anslutning av fler kunder till elnätet. Regelverket är under kraftig utveckling och förändring, vilket gör att tolkningen av det samma och tillämpning av avtalen inte har varit eller är lätt för någon att med säkerhet avgöra.

För att underlätta tolkningen av vad som gäller har vi valt att ta fram en orientering där vi utgår från Energimarknadsinspektionens (Ei:s) rapport Ei R2023:08 Villkorade avtal. Var observanta på att orienteringen ger en ögonblicksbild av nuläget. Det rekommenderas därför att noga följa utvecklingen i takt med att nya regler och praxis tillkommer.

Beaktande av marknadsbaserade lösningar

En väsentlig fråga i sammanhanget är när och hur villkorade avtal kan tillämpas i förhållande till marknadsbaserade flexibla lösningar. Vi har kommit fram till att ett villkorat avtal kan tecknas vid kapacitetsbegränsningar, men att avtalen med vissa undantag inte kan tillämpas innan marknadsbaserade lösningar har undersökts.

Notera dock att innan villkorade avtal kan tecknas måste ett metodgodkännande från Ei finnas. Observera dock att metodgodkännandet avser processen för framtagandet av avtalsvillkoren och inte det sakliga innehållet i villkoren i sig.

Läs Energiföretagens orientering om villkorade avtal här.