Remissvar på nätkoden för efterfrågeflexibilitet inskickat

Energiföretagen Sverige har nu lämnat in remissvar avseende nätkoden för efterfrågeflexibilitet. Synpunkter har hämtats in och stämts av med arbetsgruppen AG Flex- och stödtjänster, innan de skickats till in till de europeiska elnätsorganisationerna.

Remissvaren från elnätsföretagen har lämnats in till EU DSO Entity, som är de europeiska elnätsföretagens branschorganisation. Övriga medlemmars åsikter har samlats in och förts fram genom EU DSO Entitys och ENTSO-e:s public consultation. ENTSO-e är de europeiska stamnätsoperatörernas samarbetsorganisation.

Energiföretagens samlade remissvar i två delar – elnätsföretagens och övriga medlemmars – finns att läsa här.

Här finns utkast till nätkod för efterfrågeflexibilitet som remissvaren handlar om.