Markåtkomst

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har utvecklat ett policy för markåtkomst. Policyn reglerar frågor rörande framdragande och bibehållande av ledningar för överföring och distribution av el. Policyn syftar också till att säkerställa hur fastighetsägare som påverkas av ledningsutbyggnad ska behandlas och ger förutsättningar för rättvis behandling av markägare. Policyn omfattar även ett antal avtalsmallar för frivilliga överenskommelser för markåtkomst samt mallar för ledningsrättsbeslut.

Viktiga utgångspunkter

Elektriska ledningar byggs i Sverige normalt på annans mark. För att kunna göra det måste elnätsföretag skaffa sig rätt till det av berörd markägare.

Sådan rätt skaffar elnätsföretaget sig vanligen genom frivillig överenskommelse med berörd markägare. Den vanligaste formen av överenskommelse görs genom servitut.

Om frivillig överenskommelse inte är möjlig finns möjligheten att pröva markupplåtelsen hos Lantmäteriet genom ledningsrätt. Då prövas frågan om bildande av ledningsrätt enligt reglerna i ledningsrättslagen och frågan om ersättningen för upplåtelsen enligt expropriationslagens regler. Ledningsrätt innebär att ärendet prövas av neutral part där båda sidors argument prövas och vägs in. Skulle markägaren vara missnöjd med Lantmäteriets beslut har markägaren rätt att överklaga till mark- och miljödomstolen.

Policy för markåtkomst

Energiföretagen Sverige har tagit fram ett policydokument som reglerar frågor rörande framdragande och bibehållande av ledningar för överföring och distribution av el. Policyn syftar också till att säkerställa hur fastighetsägare som påverkas av ledningsutbyggnad ska behandlas. Detta oavsett spänningsnivå, tekniskt utförande eller geografisk lokalisering. Policyn ger förutsättningar för rättvis behandling - dels av enskilda markägare, dels av olika kategorier av markägare. Policyn omfattar bland annat ett antal avtalsmallar för frivilliga överenskommelser för markåtkomst samt mallar för ledningsrättsbeslut. Rekommendationen är att berörda medlemmar följer denna policy. Till policydokumentet och mallar.

Avtal och rekommendationer

Energiföretagen har träffat avtal som rör markåtkomst, exempelvis med Riksförbundet Enskilda Vägar (REV), Trafikverket och Storskogsbruket. Läs mer om avtal och rekommendationer.

Mer information

För mer information kontakta ert nätbolag.