Kvalificering av RIDAS-revisorer – anmäl intresse

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energiföretagen Sverige söker RIDAS-revisorer och har för ändamålet tagit fram en intresseanmälan. Här finns möjlighet att kvalificera sig för att genomföra RIDAS-revision hos Energiföretagens medlemsföretag, genom att fylla i ett web-formulär och skicka in en aktuell CV. All nödvändig information och länk till web-formulär finns nedan.Intresseanmälan för RIDAS-revisorer bör inkomma senast den 5 november. 

Intresseanmälan för kvalificering som RIDAS-revisor

Energiföretagen genomför RIDAS-revision avseende hur medlemsföretag tillämpar RIDAS i sitt dammsäkerhetsarbete[1], vilket beskrivs i en tillämpningsvägledning till RIDAS [2]. RIDAS-revisioner har genomförts sedan 2003. Under åren har 39 revisioner genomförts. De senaste fem åren har endast enstaka revisioner genomförts då fokus för Energiföretagen varit inriktat mot utvecklingen av RIDAS.

Energiföretagen beslutade under 2021 om en ny process för RIDAS-revisioner. I denna ingår att upprätta en förteckning över revisorer som kvalificerar sig genom denna intresseanmälan och ett godkännande av Energiföretagens arbetsgrupp för dammsäkerhetsfrågor (AG Dammsäkerhet). Målet är att revisionsledaren och den medverkande revisorn tillsammans har väl täckande kvalifikationer för revisionen.

Upp till åtta revisioner per år

Inom Energiföretagen finns knappt 50 medlemsföretag för vilka det är aktuellt att genomföra RIDAS-revision. Enligt RIDAS så ska dessa bolag genomgå RIDAS-revision vart 6–8 år, vilket innebär att mellan 6–8 RIADS-revisioner ska genomföras årligen. Under hösten 2023 är fyra RIDAS-revisioner planerade. För de allra minsta företagen kan det vara aktuellt med en förenklad form av RIDAS-revision.

Uppfyllande av krav

Följande krav ställs för en person som önskar kvalificera sig som RIDAS-revisor.

En RIDAS-revisor ska vara väl förtrogen med RIDAS huvuddokument och tillämpningsvägledningar samt ha en relevant erfarenhet i övrigt. Dessutom är det nödvändigt att revisorerna tillsammans har goda kunskaper i dammteknik och dammsäkerhet samt god erfarenhet av kvalitetssystem. Därtill är det en fördel om någon av revisorerna har en generell och mångårig erfarenhet av drift och underhåll av vattenkraftanläggningar.

En RIDAS-revisor är en person som i utgångspunkt uppfyller krav enligt punksatserna nedan. Det är dock inte troligt att det finns någon person som uppfyller alla dessa krav. Kvalificeringen bygger på att aktuell person uppfyller en övervägande del av de krav som listas nedan.

  • Relevant utbildningsbakgrund, exempelvis teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på högskolenivå, kurser avseende dammsäkerhet och RIDAS etcetera.
  • Lång yrkeserfarenhet i olika dammsäkerhetsrelaterade roller och verksamheter, med högre krav för revision av större dammägarföretag.
  • Tidigare erfarenhet av RIDAS-revisioner eller motsvarande granskningar av dammägarföretag i Sverige eller utomlands är meriterande, liksom medverkan i dammsäkerhetsutbildningar, utvecklingsprojekt och internationellt dammsäkerhetsarbete.
  • Mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Utöver vad som kan framgå av frågorna i web-formuläret är det möjligt att i fritext lyfta upp kvalifikationer och erfarenheter. Vad gäller genomgångna kurser inom dammsäkerhet efterfrågas årtal och vad gäller roller efterfrågas också vilka som innehafts de senaste 10 åren. Vad gäller språk är det normala att RIDAS-revision genomförs på svenska. Det kan dock tänkas att ett medlemsföretag har representanter som är mer bekväma i exempelvis engelska.

Önskad roll och inriktning

För en revision utses en revisionsledare och en medverkande revisor. Det är möjligt att kvalificera sig för en av dessa roller eller för båda.

Energiföretagen bedömer att för revisionsledaren är erfarenhet av ledningsfrågor hos ett dammägarföretag viktigare vid revision av större företag än för mindre. Detta kan omfatta erfarenhet som RIDAS-ansvarig och av arbetsledande befattningar.

För en medverkande revisor är det lämpligt med en bred bakgrund i olika tekniska frågeställningar, till exempel som konsult där uppdrag genomförts med stöd av flera olika tillämpningsvägledningar.

Beroende på vilka krav som uppfylls kan en person vara mer lämplig som revisionsledare och en annan vara mer lämplig som medverkande revisor.

Medlemsföretagen har indelats i tre kategorier med avseende på dess storlek och högsta dammsäkerhetsklass för deras dammbestånd. Det är möjligt att kvalificera sig för en eller flera av dessa kategorier.

Med anledning av att revisorerna ska ha en oberoende ställning i förhållande till det företag som revideras efterfrågas en sådan bedömning i den sista frågan i web-formuläret. Som stöd för bedömningen kan tabellen nedan användas.

Tidsåtgång för en RIDAS-revision

Tidsåtgången för en RIDAS-revision har tidigare varierat mellan en halv dag upp till fem dagar på plats hos företaget beroende på dess storlek. Till detta har tid lagts ned för planering, inläsning av dokumentation samt rapportskrivning för revisorerna. Den totala tiden har hittills varierat med en faktor 2,5–3,5 längre än tiden på plats, där den kortare tiden gäller för den som varit medverkande revisor och den längre tiden för den som varit revisionsledare.

Baserat på informationen ovan har tabellen nedan tagits fram som stöd för planering av det antal dagar en revision kan ta. Den tidsåtgång som blir aktuell i varje enskilt fall bestäms med utgångspunkt från tabellen och hur genomförandet av revisionen planeras mellan revisionsledaren och medlemsföretaget.

Kontaktpersoner, tillvägagångsätt och tidpunkt för kvalificering

För denna kvalificering är Johan Bladh på Energiföretagen ansvarig.

Företag med personer som önskar kvalificera som RIDAS-revisor sig gör detta genom att varje person fyller i ett web-formulär och skickar in ett CV med ett e-mail till e-postadressen ridas@energiforetagen.se med ämne/rubrik:

”Intresseanmälan som RIDAS-revisor för <förnamn efternamn>”

Intresseanmälan för RIDAS-revisorer bör inkomma senast den 5 november.

Tidsperiod som kvalificeringen gäller och ändrade förhållanden

Tidsperioden för en kvalificering omfattar 3 år. Därefter inges en ny intresseanmälan. RIDAS-revisorer som kvalificerade sig under 2022 behöver inte skicka in en förnyad intresseanmälan.

Om förhållandena ändras för den som utses som RIDAS revisor ska Energiföretagen informeras om detta. Det kan exempelvis avse byte av arbetsgivare eller att uppdrag ingås som påverkar bedömningen av oberoende mot något av medlemsföretagen.

Om den som är utsedd som RIDAS revisor inte längre önskar vara det meddelas Energiföretagen per e-mail rubricerat

”Avanmälan som RIDAS revisor för <förnamn efternamn>”

Utvärdering av inkomna intresseanmälningar och medverkande vid workshop

Inom Energiföretagen ansvarar den revisionsansvarige för att inkomna intresseanmälningar utvärderas. Målet är att utse ett flertal revisionsledare och medverkande revisorer för de tre nämnda kategorierna av företag. Beslut om kvalificering fattas av Energiföretagens AG Dammsäkerhet den 13 november 2023. För kvalificerade revisorer planeras en workshop under kvartal 1 år 2024 om genomförande av RIDAS-revision med stöd av checklistor som tas fram.

Upphandling av revisorer

Varje år under hösten gör revisionsansvarig på Energiföretagen en plan för vilka RIDAS-revisioner som ska genomföras under nästföljande år och vilka revisorer som kan vara aktuella för varje revision. Medlemsföretagen handlar därefter upp revisionsledaren och den medverkande revisorn. Uppdragen ska i sin helhet utföras av de personer som upphandlas.

Inför en RIDAS-revision avger RIDAS-revisorerna en jävsdeklaration för att styrka oberoende mot aktuellt medlemsföretag, samt fyller i en sekretessförbindelse.

[1] RIDAS 2019, Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, reviderad maj 2020
[2] RIDAS-revision, Tillämpningsvägledning Kapitel 11, RIDAS – Energiföretagens riktlinjer för dammsäkerhet, reviderad sep 2019

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se