Delrapport från utredningen om energisparlån klar

Den statliga utredningen om energisparlån överlämnade den 13 december en delrapport till bostadsminister Peter Eriksson. Fortsatt utredningsarbete av stimulansåtgärder rekommenderas.

Sammantaget anser utredaren att frågan om stimulanser i någon form för energieffektiviserande åtgärder bör utredas vidare. Såväl statliga lån som kreditgarantier, eller kombinationer av dessa bör övervägas i denna analys, liksom tänkbara modeller för en energisparbonus. Starka skäl talar enligt utredaren för att det fortsatta utredningsarbetet bör omfatta incitamentsformer som skulle kunna vara både billigare och effektivare och kräva mindre administrativa resurser från statens sida än ett statligt lån.

Ett generellt erbjudande om ett statligt energisparlån eller en kreditgaranti med en energisparbonus skulle kunna stimulera till energieffektiviserande renoveringar i ökad omfattning. Kapacitetsbegränsningar i byggbranschen innebär dock enligt utredningen sannolikt att en påtaglig volymökning inte kan komma ifråga så länge som nyproduktionen av bostäder fortsätter att ligga på dagens höga nivå.

Delrapporten utgör ett led i ett fortsatt utredningsarbete som kommer att fortsätta fram till slutredovisningen den 29 september 2017. Energiföretagen Sverige representeras i utredningens expertgrupp av Erik Thornström.

Läs delrapporten Energisparlån – ett incitament för energieffektivisering