Energimarknadsinspektionen ska se över elnätsregleringen

Elnät: I enlighet med vad samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan utlovade vid en pressträff, den 13 december 2016, så har nu ett uppdrag givits till Energimarknadsinspektionen (Ei) att se över intäktsregleringen för elnätsverksamheten.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 23 oktober 2017 och innebär i korthet:

  • Ei ska föreslå en författningsreglering avseende rimlig avkastning vid fastställande av intäktsramen för elnätsverksamhet. Allmänt vedertagna ekonomiska metoder ska tillämpas även i fortsättningen. Metoderna ska vara transparenta för aktörerna och ta nödvändig hänsyn till förhållandena på kapitalmarknaderna.
  • Ei ska även se över övriga bestämmelser om nätföretagens intäkter från elnätsverksamhet och vid behov lämna förslag till författningsändringar.
  • Ei ska ta fram och redovisa uppgifter om elnätsföretagens investeringar och planerade investeringar i elnäten. Av utredningen ska framgå om investeringarna är drivna av teknikutveckling, förbättring av leveranssäkerhet, expansion, kapacitetsökning eller andra faktorer.
  • Ei ska genomföra en konsekvensutredning som visar vad förslagen innebär för berörda aktörer.

Läs uppdraget: Uppdrag att se över regleringen av intäkter från elnätsverksamhet M2016 0327 Ee