EU:s skärpta krav för att minska medlemsstaternas luftföroreningar

Den 14 december undertecknade EU-parlamentet och ministerrådet det nya takdirektivet (National Emissions Ceilings Directive) vilket betyder högre krav på emissioner av de fem viktigaste luftföroreningarna: stoft, svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska föreningar.

Direktivet träder i kraft den 31 december 2016. Ambitionen är att minska de negativa hälsoeffekterna av luftföroreningarna med 50 procent till 2030. Senast 30 juni 2018 måste medlemsstaterna införliva ändringarna i sina nationella lagstiftningar för att minska luftföroreningarna till de nivåer som direktivet fastställt för perioden 2020-2030.

Under 2017 görs en omfattande översyn av de utsläppsnivåer i samtliga medlemsstater för att säkerställa robust redovisning av de faktiska utsläppen av föroreningar i Europa.

Direktivet är den centrala delen av kommissionens mer omfattande Clean Air program för Europa.

Mer information hittar du här:

National Emissions Ceilings (NEC) Directive

Frågor och svar