Kommentar till energiforskningspropositionen

I fredags (16/12) presenterade energiminister Ibrahim Baylan energiforskningspropositionen. Energiforskningen får ökade anslag med cirka 20 procent, vilket aviserades redan i budgetpropositionen. Energiföretagen är positivt till många av förslagen men hade gärna sett en tydligare markering av vikten av ökat samarbete med näringslivet eftersom vi bedömer att en sådan potential finns.

Det övergripande målet för energiforskningen ska vara att bidra till att uppfylla energi- och klimatpolitiska mål och energirelaterade miljöpolitiska mål. Fokus på insatserna ska vara områden som har förutsättningar för tillväxt och export.

Regeringen gör bedömningen att energisystemet har fem övergripande utmaningar: Helt förnybart energisystem, Flexibelt och robust energisystem, Resurseffektivt samhälle, Innovation för jobb och klimat samt Samspel i systemet.

Nio olika temaområden för forskningen identifieras: Transportsystemet, Bioenergi, Byggnader i energisystemet, Elproduktion och elsystem, Industri, Hållbart samhälle, Allmänna energisystemstudier, Affärsutveckling och kommersialisering samt Internationella samarbeten.

De utmaningar som regeringen ställer upp är nya, medan temaområdena som forskningen ska ske inom i stort sett är de samma som tidigare.

Regeringen föreslår också att Energimyndigheten ska vidareutveckla den strategiska processen för prioritering, implementering, uppföljning och utvärderingar. Tydligare resultatstyrning bör införas. Konkreta mål för programmen ska formuleras. Detta har sin bakgrund i en utvärdering av Energimyndighetens arbete där det framkom att det finns brister gällande bland annat mål – och resultatstyrning.

Vidare ska Energimyndigheten ha tydligare uppföljning och ambitionen vad gäller den konkreta nyttan av forskningsresultat ska höjas.

Regeringen lyfter också fram vikten av en mer jämställd verksamhet för finansiering av forskning och innovation och vikten av ökad kunskap om energisystemet och dess koppling till utvecklingen av ökad jämställdhet.

Cecilia Kellberg, ansvarig för FoU-frågor hos Energiföretagen Sverige:

– Sammantaget är det mycket positivt att ökade medel för energiforskning avsätts. Detta är en mycket viktig förutsättning för fortsatt utveckling av energisystemet. Det är också positivt att processen för prioritering och uppföljning ses över och att verksamheten ska gå mot ökad resultatstyrning. Det är viktigt att säkerställa att finansieringen av forskningen sker på ett effektivt sätt och att resultat uppnås. Energiföretagen har tidigare lyft fram vikten av det internationella perspektivet i forskningen och att satsningar med fördel kan göras där det finns möjlighet att sprida kunskap och teknik genom export. Detta finns nu med i prioriteringarna. Energiföretagen hade gärna sett en tydligare markering av vikten av ökat samarbete med näringslivet eftersom vi bedömer att en sådan potential finns.

Till regeringens hemsida.