Ändring av föreskrifter om miljörapport (NFS 2016:8)

Naturvårdsverket har ändrat sina föreskrifter om miljörapport. Den nya föreskriften ersätter Naturvårdsverkets befintliga föreskrift (NFS 2006:9) om miljörapport.

De ändringar som införs är främst:

  • Generell information om hur uppgifter ska rapporteras i miljörapportens grunddel och emissionsdel har tagits bort och verksamheter hänvisas istället till den användarinstruktion som finns på SMPs hemsida (https://smp.lansstyrelsen.se/).
  • Nya krav på uppgifter för avloppsreningsverk, vissa avloppsledningsnät och anläggningar som förbränner avfall
  • Ändrade krav på stora förbränningsanläggningar

Stora förbränningsanläggningar ska lämna uppgift om total installerad tillförd effekt utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och stoft samt bränsleförbrukning för varje enskild förbränningsanläggning, alltså varje panna, gasturbin eller motor som ingår i en stor förbränningsanläggning (ändring i bilaga 2 del II).

Stora anläggningar som förbränner avfall (en kapacitet på 2 ton per timme eller mer) får nya rapporteringskrav som införs i bilaga 2a, i form av anläggningsspecifika uppgifter för enskilda förbränningsanläggningar:

  • antal haverier under året och den sammanlagda tid som haverierna varat
  • uppgifter om förbränningsanläggningens kapacitet angivet med enheten ton per år
  • mängd avfall som förbränts totalt under året, angivet med enheten ton per år
  • vilken/vilka typer av avfall som förbränns, uppdelat på farligt avfall, returträ, smittförande avfall, slam från reningsverk, restavfall från hushåll, farligt avfall etc.
  • uppgifter om det sammanlagda antal timmar under året som den enskilda förbränningsanläggningen varit i drift

Datum för ikraftträdande var 1 januari 2017. Den första rapporteringen enligt dessa föreskrifter ska göras senast den 31 mars 2018. Rapportering för verksamhetsåret 2016 ska ske enligt de gamla föreskrifterna senast den 31 mars 2017.

Raziyeh Khodayari