Ändring av förordning om fluorerade växthusgaser (SFS 2016:1128)

Det har kommit en ny förordning om fluorerade växthusgaser som ersätter den tidigare förordningen 2007:846. De delar i den tidigare förordningen som gällde äldre köldmedier av typen CFC, HCFC och haloner har flyttats till en ny förordning som redovisas separat.Ändringen berör alla som har fluorerade växthusgaser som köldmedier. Den gäller även de som utför kontroller, installation och service av utrustning med sådan köldmedia och de som säljer eller tar hand om köldmedier.

Den nya förordningen innebär följande ändringar kopplat till krav på verksamheter:

  • Gränserna har ändrats från att baseras på kilo köldmedia i utrustningen till att baseras på hur många ton koldioxidekvivalenter (CO2e) som utrustningen innehåller, likt kraven i EU:s förordning (517/2014) om fluorerade växthusgaser.
  • Förordningen hänvisar till kraven i EU:s förordning (517/2014) om fluorerade växthusgaser i fråga om kraven på läckagekontroll.
  • Kraven på anmälan innan installation eller konvertering av utrustning samt års rapportering har uppdaterats. Tidigare gällde dessa krav för utrustningar och anläggningar med 10 kg köldmedia eller mer. Nu gäller dessa krav för utrustningar och anläggningar med 14 ton CO2e eller mer.
  • Regler kring användningsförbud av ozonnedbrytande ämnen har flyttats till den nya förordningen (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.
  • Hårdare krav kring hantering av köldmedia i mobil utrustning har införts, t.ex. krävs årsrapportering för mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll om denna innehåller 14 ton CO2e eller mer. Vidare krävs det att personal och företag som hanterar köldmedia i mobil utrustning ska ha certifikat. Undantag finns dock för luftkonditioneringsutrustning med under 5 ton CO2e.

Mer information finns på Riksdagens webbplats.

Huvuddelen av förordningen trädde i kraft 1 januari 2017.

Raziyeh Khodayari