Boverket skickar ut förslag till ändrade energikrav i byggreglerna på remiss

Boverket skickade den 20 januari ut en remiss med förslag till ändringar i Boverkets byggregler gällande energikravens utformning. Ändringarna är en följd av regeringens beslut den 8 december 2016 om ändringar i plan- och byggförordningen om den svenska definitionen av nära-nollenergibyggnadsbegreppet utifrån EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Remisstiden pågår t.o.m. 24 februari.

Boverket föreslår i korthet följande ändringar:

  • Primärenergital för el respektive övrig uppvärmning ersätter specifik energianvändning
  • Geografiska justeringsfaktorer ersätter klimatzonerna
  • Kategorin elvärmda byggnader försvinner
  • Användning av förnybar energi inom tomtgräns utvidgas att utöver sol även omfatta vind, vatten och mark
  • Alternativa energikraven för byggnader med Atemp<100 m2 i BBR (avsnitt 9:4) tas bort

Den största sakliga förändringen är att man nu inför primärenergifaktorer i energikraven. De nya primärenergifaktorerna som föreslås fr.o.m. 1 april 2017 är faktorn 1,6 för el och 1 för övrig uppvärmning. Siffran 1,6 för motiveras av att det är genomsnittet för dagens relation mellan eluppvärmning och övrig uppvärmning för de olika kategorierna av byggnader och klimatzonerna. Av tidsmässiga skäl har man heller inte önskat ändra på energikraven då det skulle innebära en extra EU-notifieringsprocess. Det finns således ingen faktisk beräkningsmetod bakom den föreslagna siffran 1,6. Fr.o.m. 2021 föreslås en primärenergifaktor på 2,5 för el (med referens till EU:s energieffektiviseringsdirektiv) och 1 för övrig uppvärmning.

Ändringarna genomförs i två steg, där den nya utformningen av energikraven föreslås träda i kraft den 1 april 2017 med oförändrade krav i så stor utsträckning som möjligt. En allmän skärpning av energikraven sker i ett andra steg 2021 med 10-35 procent beroende på typ av byggnad.

Följdändringar föreslås också i den nya så kallade BEN-föreskriften om normalisering av en byggnads energiprestanda som trädde ikraft den 15 december 2016. Följdändringar i föreskrifterna om energideklarationer för byggnader planeras också, men kommer remissbehandlas i ett senare skede.

Energiföretagen Sveriges kansli har påbörjat en analys av Boverkets förslag. Har du synpunkter på vad Energiföretagen Sverige bör ta upp i sitt remissvar till Boverket kan du höra av dig till Erik Thornström på kansliet, senast den 17 februari.

Boverkets remissunderlag hittar du här och en presentation av innehållet i föreskriftsförändringarna här.

Erik Thornström