Energiföretagen Sverige kartlägger branschens kompetensbehov

Det är tre år sedan Energiföretagen ställde frågan till sina medlemmar om hur deras kompetensbehov och rekryteringsutmaningar ser ut. Nu är det dags att ställa frågorna igen! Den 19 januari skickas en ny enkät ut, till alla Energiföretagens ordinarie medlemmar.

Enkätens resultat utgör en viktig byggsten i föreningens strategiarbete när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna. Resultatet är också viktigt i dialoger med Skolverket, Utbildningsdepartementet och utbildningsanordnare, eftersom det är den tydligaste indikatorn på hur branschens gemensamma rekryteringsbehov ser ut.

– Det är våra medlemmars behov som styr aktiviteter och i vilken riktning vi ska driva arbetet för att säkerställa branschens kompetensförsörjning och stärka vår attraktivitet, säger Lisa Hjelm ansvarig för kompetensförsörjningsfrågorna i föreningen. Precis som tidigare genomförs enkäten i samarbete med analysföretaget Ungdomsbarometern för att kunna jämföra en del av svaren med tidigare resultat, säger Lisa.

Den som svarat på enkäten tidigare år kommer att känna igen det mesta. En förändring rör vårt sätt att klassificera kompetensnivåerna. I år anpassas de till den nya standard för kompetensnivåer som gäller: ”Sveriges referensram för kvalifikationer”. Denna anpassning är gjord för att ännu bättre kunna koppla medlemmarnas rekryteringsbehov mot utbildningssystemet. Läs mer på https://www.seqf.se/.

– Vi ska också ställa frågor kring hur våra medlemmar arbetar med specifika målgrupper samt ber dem blicka framåt för att ge oss input till vilka nya typer av kompetenser man tror sig behöva framöver, säger Lisa.

Enkäten ska besvaras senast 19 februari och resultatet presenteras på Energiföretagens årskonferens i Stockholm 13–14 mars 2017.