Informatörsnätverket elstörningar hos MSB – ett viktigt forum för samhället och energin

I mitten av november förra året träffades informatörsnätverket elstörningar hos Energiföretagen Sverige för ett av två årliga möten i nätverket. På agendan fanns bland annat sociala medier och kriskommunikation i praktiken samt ett föredrag av Säpo om kommunikation av skyddsvärda verksamheter i kris.

Mötesdeltagarna som kommer från energiföretag, myndigheter och organisationer var som vanligt mycket engagerade när aktuella händelser togs upp runt bordet. Mötesdeltagarna fick veta att Energimyndigheten planerar flera krisövningar under år 2017.

Vattenfall tog upp svårigheterna för olika aktörer i en kris att ge samma lägesbild – en kommunikationsutmaning. Svenska kraftnät hänvisade till nyligen upplevda snökaos som gav många praktiska erfarenheter av en krissituation. E.ON har samma erfarenheter som Vattenfall att elnäten står inför ett paradigmskifte där elnäten ska bli smartare och vädersäkringen fortgår. Energiföretagen Sverige kunde rapportera om de årliga utbildningsdagarna inom nätverket Elsamverkan – det landsöverskridande samarbete som träder i kraft vid krissituationer.

Ellevio har stort fokus på ökade investeringar i näten och tillståndsprocesserna medan Energimarknadsinspektionen lanserar en mer målgruppsvänlig webbplats. Sajten Krisinformation.se, som drivs av MSB, informerade om krisberedskapsveckan i maj 2017.

Mötets huvudämnen avhandlades sedan med de speciellt inbjudna talarna från SÄPO och MSB. Det konstaterades att medvetandet är lågt hos den svenska befolkningen om hot och sårbarhet. Alla mötesdeltagare beskrev sin egen omvärldsbevakning på sociala medier och hur hanteringen av informationen inklusive efterföljande åtgärder varierar.

Läs intervju med Anne von Stapelmohr från MSB på Energiföretagens webbplats