Energiföretagen starkt kritiska till förslaget på återinförd koldioxidskatt för kraftvärme

Energiföretagen Sverige har idag lämnat in sitt svar på remissen: Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2018. Centrala delar i förslaget handlar om att återinföra koldioxidskatten för kraftvärmeproduktion inom ETS och att höja den för annan värmeproduktion. Förutom att det är förvånande att man föregriper den pågående skatteutredningen, menar Energiföretagen att förslaget får begränsad styrande effekt, eftersom företagen i vår bransch redan gått före och fattat beslut om avveckling av fossila bränslen.

Förslaget som nu lagts fram, om koldioxidskatt för kraftvärme inom ETS, försämrar fjärrvärmens och kraftvärmens konkurrenskraft liksom effektbalansen. Det går också på tvärs mot Energikommissionens ställningstaganden om vikten av konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och minskad elanvändning i uppvärmningen för att klara den förnybara el- och värmeförsörjningen kalla vinterdagar och stick i stäv med Miljömålsberedningens ställningstagande om att inte tillämpa dubbla styrmedel inom utsläppshandeln.

- Vi är starkt kritiska till förslaget att återinföra CO2-skatten för kraftvärmeproduktion inom ETS och att höja den för annan värmeproduktion. Förutom att det föregriper skatteutredningens nära förestående betänkande, är det principiellt fel med dubbla styrmedel, säger Sara Emanuelsson, ansvarig för klimat, styrmedel och transporter på Energiföretagen Sverige. 

 Eftersom de flesta anläggningar redan fattat beslut om en övergång till fossilfria bränslen, kan skattens styrande effekt diskuteras. Däremot innebär den att aktuella företag riskerar att dräneras på de investeringsmedel som krävs för nyinvesteringar i bioeldade kraftvärmeverk. En konsekvens kan därmed bli att den statligt upphandlade effektreserven behöver utökas som en följd av skatteförslaget.

Förslaget om nedsatt energiskatt på el till 0,5 öre/kWh för fjärrvärmeföretags värme- och kylaleveranser till datorhallar resp. tillverkningsprocessen i tillverkningsindustri välkomnas av Energiföretagen. Energibranschen har länge efterfrågat konkurrensneutrala energiskatteregler och föreslår att de föreslagna ändringarna genomförs skyndsamt för att rätta till snedvridningen som råder och innebär en mycket stor konkurrensnackdel för fjärrkyla.

Energiföretagen stödjer också att den lägre skattenivån på 0,5 öre/kWh utvidgas även till mindre datorhallar och att effektgränsen sänks från 0,5 till 0,1 MW. Detta ger förutsättningar för ytterligare etableringar av datorhallar i Sverige och att dessa verksamheter sprids mer över landet.

Läs hela remissvaret här.